Thai Word: ปฏิบัติ
Romanization: pà ti bàt
English Meaning: to perform, to behave

Example Sentences:

เขาปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเคารพ
khǎo pà ti bàt tòo lûuk kháa thúk khon dûai khwaam khao róp
He treats every customer with respect.
[Show Details]
พนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสามครั้ง
pha nák ngaan jà dâai ráp kaan pra moen phǒn kaan pà ti bàt ngaan pii lá sǎam khráng
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.
[Show Details]
ผู้จัดการของฉันพอใจกับการปฏิบัติงานของฉันเสมอ
phûu jàt kaan khǒong chǎn phoo jai kàp kaan pà ti bàt ngaan khǒong chǎn sa mǒe
My boss is always happy with my performance.
[Show Details]
จงปฏิบัติต่อพ่อแม่ของคุณด้วยความเคารพ!
jong pà ti bàt tòo phôo mâe khǒong khun dûai khwaam khao róp!
Treat your parents with respect!
[Show Details]
คุณควรปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ
khun khuan pà ti bàt tòo phûu ùen chên diao kàp thîi tông kaan hâi phûu ùen pà ti bàt tòo khun
You should treat others how you want to be treated.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!