Thai Word: มี
Romanization: mii
English Meaning: to have

Example Sentences:

มีคนขโมยจักรยานฉันไป
mii khon khà mooi jàk kra yaan chǎn pai
Somebody stole my bicycle.
[Show Details]
พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด
phûak khǎo thùuk tàt sǐn wâa mii khwaam phìt
They have been found guilty.
[Show Details]
มีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถพูดภาษานี้ได้
mii khon phiang lék nói thâo nán thîi sǎa mâat phûut phaa sǎa níi dâai
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
เราแต่งงานกันมาสิบเอ็ดปีแล้วและมีลูกสี่คน
rao tàeng ngaan kan maa sìp èt pii láeo láe mii lûuk sìi khon
We've been married for 11 years and have four children.
[Show Details]
คุณกับฉันมีอะไรเหมือนกันมาก
khun kàp chǎn mii a rai mǔean kan mâak
You and I have so much in common.
[Show Details]
เธอมีนิสัยการกินที่แปลกมาก
thoe mii ní sǎi kaan kin thîi plàek mâak
She had very strange eating habits.
[Show Details]
คุณไม่มีทางเลือก
khun mâi mii thaang lûeak
You don't have a choice.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!