Thai Word: ชนิด
Romanization: chá nít
English Meaning: type, sort, kind

Example Sentences:

กอริลล่าชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์
koo rin lâa chá nít níi klâi sǔun phan
This type of gorilla is in danger of extinction.
[Show Details]
ผีเสื้อชนิดนี้หายาก
phǐi sûea chá nít níi hǎa yâak
This butterfly is very rare.
[Show Details]
ธาตุเคมีมีมากกว่าร้อยชนิด
thâat khee mii mii mâak kwàa rói chá nít
There are over one hundred chemical elements.
[Show Details]
สัตว์ชนิดนี้เกือบจะสูญพันธุ์แล้ว
sàt chá nít níi kùeap jà sǔun phan láeo
This animal species is almost extinct.
[Show Details]
สัตว์หลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
sàt lǎai chá nít sìang tòo kaan sǔun phan
Many animal species are under threat of extinction.
[Show Details]
เห็ดชนิดนี้มีพิษร้ายแรงถึงชีวิต
hèt chá nít níi mii phít ráai raeng thǔeng chii wít
This mushroom contains a deadly poison.
[Show Details]
ฉันได้ยินมาว่ามีปูชนิดหนึ่งที่แกะมะพร้าวได้
chǎn dâai yin maa wâa mii puu chá nít nùeng thîi kàe má phráao dâai
I've heard there is a crab species that can crack coconuts.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!