Thai Word: บางครั้ง
Romanization: baang khráng
English Meaning: sometimes
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

บางครั้งฉันอารมณ์ร้ายมาก
baang khráng chǎn aa rom ráai mâak
Sometimes I'm really bad-tempered.
[Show Details]
ฉันมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์ แล้วก็รู้สึกปวดเมื่อยคอเป็นบางครั้ง
chǎn mák jà chái wee laa lǎai chûa moong nâa khoom phio tôe láeo kôo rúu sùek pùat mûeai khoo pen baang khráng
I often spend long hours in front of the computer, and afterwards I sometimes have a pain in my neck.
[Show Details]
บางครั้งผมก็ทำงานจนถึงเที่ยงคืน
baang khráng phǒm kôo tham ngaan jon thǔeng thîang khuen
Occasionally I work until midnight.
[Show Details]
บางครั้งโฆษณาในโทรทัศน์ก็น่ารำคาญมาก
baang khráng khôot sà naa nai thoo ra thát kôo nâa ram khaan mâak
The adverts on television are really annoying sometimes.
[Show Details]
หลังจากอ่านหนังสือแนวสยองขวัญแล้ว บางครั้งฉันก็จะนอนฝันร้าย
lǎng jàak àan nǎng sǔe naeo sa yǒong khwǎn láeo baang khráng chǎn kôo jà noon fǎn ráai
Sometimes after I read a scary book I have nightmares.
[Show Details]
บางครั้งภรรยาของผมละเมอพูดตอนหลับ
baang khráng phan yaa (phan ra yaa) khǒong phǒm la moe phûut toon làp
Sometimes my wife talks in her sleep.
[Show Details]

Related Words:

บาง

baang

1. thin 2. some

Here: some

[Show Details]
ครั้ง

khráng

time (frequency)

Here: time

[Show Details]