Thai Word: ดี
Romanization: dii
English Meaning: good, well
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

สวัสดี คุณสบายดีไหม? ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?
sà wàt dii khun sà baai dii mǎi? chǎn sà baai dii láeo khun lâ?
Hi, how are you? I'm fine, and you?
[Show Details]
ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
thúk yàang rîap rói dii mǎi?
Is everything okay?
[Show Details]
เขาเป็นคนดี
khǎo pen khon dii
He is a nice guy.
[Show Details]
คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
khun pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn
You are my best friend.
[Show Details]
คุณคาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคตหรือไม่?
khun khâat wǎng sìng thîi dii nai à naa khót rǔe mâi?
Are you optimistic about the future?
[Show Details]
เป็นความคิดที่ดี
pen khwaam khít thîi dii
That's a good idea.
[Show Details]
อากาศดีเสมอยกเว้นเมื่อวาน
aa kàat dii sa mǒe yók wén mûea waan
Except yesterday the weather was always good.
[Show Details]