Thai Word: เลือด
Romanization: lûeat
English Meaning: blood

Example Sentences:

ความดันเลือดสูงเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกเฉียบพลัน
khwaam dan lûeat sǔung phôem oo kàat thîi jà tham hâi kòet sên loo hìt nai sa mǒong tàek chìap phlan
High blood pressure increases the risk of a stroke.
[Show Details]
คุณเลือดกรุ๊ปอะไร?
khun lûeat krúp à rai?
What blood type do you have?
[Show Details]
เธอเสียเลือดมากระหว่างการผ่าตัด
thoe sǐa lûeat mâak rá wàang kaan phàa tàt
She lost a lot of blood during the operation.
[Show Details]
เขาบริจาคเลือดทุกหกเดือน
khǎo boo ri jàak lûeat thúk hòk duean
He donates blood every six months.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!