Thai Word: จีน
Romanization: jiin
English Meaning: China, Chinese

Example Sentences:

ในประเทศจีน การฝังเข็มเป็นที่นิยมมาก
nai pra thêet jiin kaan fǎng khěm pen thîi ní yom mâak
In China acupuncture is very popular.
[Show Details]
วัฒนธรรมจีนน่าหลงใหลอย่างมาก
wát tha ná tham jiin nâa lǒng lǎi yàang mâak
The culture of China is extremely fascinating.
[Show Details]
หมีแพนด้าอาศัยอยู่ในประเทศจีน
mǐi phaen dâa aa sǎi yùu nai pra thêet jiin
The panda lives in China.
[Show Details]
ภาษาจีนสามารถเขียนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
phaa sǎa jiin sǎa mâat khǐan dâai tháng naeo tâng láe naeo noon
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]
ประชากร 200 ล้านคนในประเทศจีนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อวัน
pra chaa koon sǒong rói láan khon nai pra thêet jiin mii chii wít yùu dâai dûai ngoen nóoi kwàa nùeng rǐan sa hà rát tòo wan
200 million people in China live on less than $1 a day.
[Show Details]
ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก
pra thêet jiin mii pra chaa koon mâak thîi sùt nai lôok
China has the world's largest population.
[Show Details]
ผลกีวีมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศจีน
phǒn kii wîi mii làeng kam nòet thîi pra thêet jiin
The kiwi fruit is originally from China.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!