Thai Word: ไม่
Romanization: mâi
English Meaning: 1. not 2. no

Example Sentences:

สิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาต
sìng nán mâi dâai ráp à nú yâat
That is not allowed.
[Show Details]
มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
man mâi châi khwaam phìt khǒong khun
It's not your fault.
[Show Details]
ฉันไม่เคยคาดคิดถึงสิ่งนี้
chǎn mâi khoei khâat khít thǔeng sìng níi
I never expected this.
[Show Details]
สิ่งที่ฉันทำลงไปไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
sìng thîi chǎn tham long pai mâi mò sǒm yàang yîng
What I did was totally inappropriate.
[Show Details]
คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อหลักฐานได้
khun mâi sǎa mâat phôek chǒei tòo làk thǎan dâai
You can't ignore the evidence.
[Show Details]
การประชุมทั้งสองวันไม่เกิดผลใด ๆ
kaan pra chum tháng sǒong wan mâi kòet phǒn dai dai
The two-day meeting brought no results.
[Show Details]
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน
khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!