Thai Word: นั้น
Romanization: nán
English Meaning: that

Example Sentences:

สิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาต
sìng nán mâi dâai ráp à nú yâat
That is not allowed.
[Show Details]
คุณตัดสินใจเรื่องนั้นเมื่อไร?
khun tàt sǐn jai rûeang nán mûea rai?
When did you decide that?
[Show Details]
ฉันสงสัยเรื่องนั้น
chǎn sǒng sǎi rûeang nán
I doubt that.
[Show Details]
คุณเรียกสิ่งนั้นเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร?
khun rîak sìng nán pen phaa sǎa thai wâa yàang rai?
How do you say that in Thai?
[Show Details]
ผมคิดแบบนั้นเหมือนกัน
phǒm khít bàep nán mǔean kan
I think so too.
[Show Details]
คุณทำอย่างนั้นทำไม?
khun tham yàang nán tham mai?
Why did you do that?
[Show Details]
คำนั้นสะกดอย่างไร?
kham nán sà kòt yàang rai?
How do you spell that?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!