Thai Word: สิ่ง
Romanization: sìng
English Meaning: thing, item

Example Sentences:

สิ่งนั้นไม่ได้รับอนุญาต
sìng nán mâi dâai ráp à nú yâat
That is not allowed.
[Show Details]
ฉันไม่เคยคาดคิดถึงสิ่งนี้
chǎn mâi khoei khâat khít thǔeng sìng níi
I never expected this.
[Show Details]
สิ่งที่ฉันทำลงไปไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
sìng thîi chǎn tham long pai mâi mò sǒm yàang yîng
What I did was totally inappropriate.
[Show Details]
สิ่งสำคัญคือคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
sìng sǎm khan khue khun rian rúu jàak khwaam phìt phlâat khǒong khun
The important thing is that you learn from your mistakes.
[Show Details]
คุณคาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคตหรือไม่?
khun khâat wǎng sìng thîi dii nai à naa khót rǔe mâi?
Are you optimistic about the future?
[Show Details]
สิ่งนี้เป็นประเด็นหลักของเหตุการณ์นี้
sìng níi pen prà den làk khǒong hèet kaan níi
This was the high point of this event.
[Show Details]
คุณเรียกสิ่งนั้นเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร?
khun rîak sìng nán pen phaa sǎa thai wâa yàang rai?
How do you say that in Thai?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!