Thai Word: แต่
Romanization: tàe
English Meaning: 1. but 2. only 3. since, from

Example Sentences:

ฉันขอโทษ แต่ฉันช่วยคุณไม่ได้
chǎn khǒo thôot tàe chǎn chûai khun mâi dâai
I'm sorry, but I can't help you.
[Show Details]
การผ่าตัดประสบความสำเร็จ แต่เขายังไม่พ้นขีดอันตราย
kaan phàa tàt prà sòp khwaam sǎm rèt tàe khǎo yang mâi phón khìit an ta raai
The surgery was successful, but he isn't out of the woods yet.
[Show Details]
ห้องนี้ราคาถูกกว่า แต่ไม่เห็นทะเล
hông níi raa khaa thùuk kwàa tàe mâi hěn tha lee
This room is cheaper but doesn't have a sea view.
[Show Details]
เขาทำงานเป็นบรรณาธิการ แต่อาชีพในฝันของเขาคือเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
khǎo tham ngaan pen ban naa thí kaan tàe aa chîip nai fǎn khǒong khǎo khue jâo nâa thîi chûai chii wít
He is an editor, but his dream job is to be a lifeguard.
[Show Details]
แม้เขาอายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่
máe khǎo aa yú hòk sìp kwàa láeo tàe kôo yang kra chàp kra chěeng yùu
Even though he is over sixty, he still feels young.
[Show Details]
เขามาจากเมืองไทย แต่ทวดของเขามาจากกัมพูชา
khǎo maa jàak mueang thai tàe thûat khǒong khǎo maa jàak kam phuu chaa
He is from the Thailand, but his great-grandparents are from Cambodia.
[Show Details]
พรุ่งนี้เธอต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่
phrûng níi thoe tông tùen noon tàe cháao trùu
Tomorrow she has to get up very early.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!