Thai Word: ตำรวจ
Romanization: tam rùat
English Meaning: policeman, cop

Example Sentences:

ตำรวจถามว่า "เธออายุเท่าไรแล้ว?" เด็กชายตอบว่า "สิบสี่ครับ"
tam rùat thǎam wâa"thoe aa yú thâo rai láeo?" dèk chaai tòop wâa"sìp sìi khráp"
"How old are you?", asked the policeman. "Fourteen", said the boy.
[Show Details]
เขาให้การเท็จกับตำรวจ
khǎo hâi kaan thét kàp tam rùat
He lied to the police.
[Show Details]
เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงที่ขา
jâo nâa thîi tam rùat thùuk ying thîi khǎa
The policeman was shot in the leg.
[Show Details]
กรุณาโทรแจ้งตำรวจ
kà rú naa thoo jâeng tam rùat
Please call the police.
[Show Details]
พ่อผมเป็นตำรวจ
phôo phǒm pen tam rùat
My father is a policeman.
[Show Details]
ตำรวจพบศพในแม่น้ำ
tam rùat phóp sòp nai mâe náam
The police have found a dead body in the river.
[Show Details]
หากคุณไม่ออกไป ฉันจะแจ้งตำรวจ!
hàak khun mâi òok pai chǎn jà jâeng tam rùat!
If you don't leave I'll call the police!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!