Thai Word: เธอ
Romanization: thoe
English Meaning: 1. she 2. you 3. her

Example Sentences:

เธอชื่อสมศรี
thoe chûe sǒm sǐi
Her name is Somsri.
[Show Details]
เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็ก
thoe aa sǎi yùu nai mueang lék
She lives in a small town.
[Show Details]
เธอร้องไห้ทุกครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้
thoe róong hâi thúk khráng thîi duu nǎang rûeang níi
She cries every time she sees this movie.
[Show Details]
เธอมีนิสัยการกินที่แปลกมาก
thoe mii ní sǎi kaan kin thîi plàek mâak
She had very strange eating habits.
[Show Details]
เธอชอบช็อกโกแลตร้อน
thoe chôop chók koo láet róon
She likes hot chocolate.
[Show Details]
เธอถูก
thoe thùuk
She is right.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!