Thai Word: เธอ
Romanization: thoe
English Meaning: 1. she 2. you
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เธอชื่อสมศรี
thoe chûe sǒm sǐi
Her name is Somsri.
[Show Details]
เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็ก
thoe aa sǎi yùu nai mueang lék
She lives in a small town.
[Show Details]
เธอร้องไห้ทุกครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้
thoe róong hâi thúk khráng thîi duu nǎang rûeang níi
She cries every time she sees this movie.
[Show Details]
เธอมีนิสัยการกินที่แปลกมาก
thoe mii ní sǎi kaan kin thîi plàek mâak
She had very strange eating habits.
[Show Details]
เธอชอบช็อกโกแลตร้อน
thoe chôop chók koo láet róon
She likes hot chocolate.
[Show Details]
เธอถูก
thoe thùuk
She is right.
[Show Details]