Thai Word: ผ่าน
Romanization: phàan
English Meaning: 1. to pass (exam) 2. to pass (time) 3. through 4. to flow

Example Sentences:

ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
ดีใจด้วยนะที่เธอสอบผ่าน
dii jai dûai ná thîi thoe sòop phàan
Congratulations for passing your exams!
[Show Details]
ขอแสดงความยินดีด้วย คุณสอบผ่านแล้ว
khǒo sa daeng khwaam yin dii dûai khun sòop phàan láeo
Congratulations! You have passed the exam.
[Show Details]
ฉันมั่นใจว่าเขาจะสอบผ่านแน่นอน
chǎn mân jai wâa khǎo jà sòop phàan nâe noon
I'm certain that he will pass the test.
[Show Details]
หลังจากที่สอบใบขับขี่ผ่าน เขาก็ซื้อรถยนต์
lǎng jàak thîi sòop bai khàp khìi phàan khǎo kôo súe rót yon
After passing the driving test he bought a car.
[Show Details]
ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือมากกว่านี้ คุณจะสอบคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน
thâa khun mâi àan nǎng sǔe mâak kwàa níi khun jà sòop kha nít ta sàat / kha nít sàat mâi phàan
If you do not study more, you will not pass your maths exam.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!