Thai Word: หลังจาก
Romanization: lǎng jàak
English Meaning: after

Example Sentences:

เธอรู้สึกเหงามากหลังจากที่เลิกกับแฟน
thoe rúu sùek ngǎo mâak lǎng jàak thîi lôek kàp faen
She felt very lonely after the breakup.
[Show Details]
เขาเข้าโรงพยาบาลหลังจากกินอาหารเสีย
khǎo khâo roong phá yaa baan lǎng jàak kin aa hǎan sǐa
He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.
[Show Details]
หลังจากไปคอนเสิร์ต AC/DC ฉันต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านหู
lǎng jàak pai khoon sòetAC/DC chǎn tông pai phóp phâet cha phóe thaang dâan hǔu
After the AC/DC concert I had to go to the ear doctor.
[Show Details]
เขารู้สึกตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุสองชั่วโมง
khǎo rúu sùek tua lǎng jàak pra sòp u bàt ti hèet sǒong chûa moong
He regained consciousness 2 hours after the accident.
[Show Details]
หลังจากพิจารณาดูทั้งหมดแล้ว ฉันขอแนะนำมหาวิทยาลัยนี้
lǎng jàak phí ja ra naa duu tháng mòt láeo chǎn khǒo náe nam ma hǎa wít tha yaa lai níi
All things considered I recommend this university.
[Show Details]
หลังจากที่สอบใบขับขี่ผ่าน เขาก็ซื้อรถยนต์
lǎng jàak thîi sòop bai khàp khìi phàan khǎo kôo súe rót yon
After passing the driving test he bought a car.
[Show Details]
ฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐหลังจากการปฏิวัติ
fà ràng sèet plìang plaeng kaan pòk khroong pen ra bòop sǎ thaa ra ná rát lǎng jàak kaan pà ti wát
France became a republic after the revolution.
[Show Details]

Related Words:

หลัง

lǎng

1. back 2. (classifier for houses, sewing machine) 3. behind 4. after

Here: after

[Show Details]
จาก

jàak

1. from 2. away from, to separate from 3. to leave

Here: from

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!