Thai Word: สุดสัปดาห์
Romanization: sùt sàp daa
English Meaning: weekend

Example Sentences:

ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
สุดสัปดาห์นี้ฉันจะไม่ทำงาน
sùt sàp daa níi chǎn jà mâi tham ngaan
This weekend I will not be working.
[Show Details]
การเดินทางเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์วิเศษมาก ฉันรู้สึกสนุกมากเลย!
kaan doen thaang mûea wan yùt sùt sàp daa wí sèet mâak chǎn rúu sùek sa nùk mâak loei!
The trip on the weekend was fantastic. I enjoyed it immensely!
[Show Details]
ฉันชอบไปขี่จักรยานในช่วงสุดสัปดาห์
chǎn chôop pai khìi jàk kra yaan nai chûang sùt sàp daa
I like to go bicycling on the weekend.
[Show Details]

Related Words:

สุด

sùt

1. end 2. extreme

Here: end

[Show Details]
สัปดาห์

sàp daa

week

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!