Thai Word: อะไร
Romanization: a rai
English Meaning: what

Example Sentences:

คุณชอบผลไม้อะไร?
khun chôop phǒn lá máai a rai?
What fruit do you like?
[Show Details]
ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
คุณกับฉันมีอะไรเหมือนกันมาก
khun kàp chǎn mii a rai mǔean kan mâak
You and I have so much in common.
[Show Details]
ความหมายของชีวิตคืออะไร?
khwaam mǎai khǒong chii wít khue a rai?
What is the meaning of life?
[Show Details]
นั่นไม่ใช่กงการอะไรของคุณ
nân mâi châi kong kaan a rai khǒong khun
That is none of your business.
[Show Details]
ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
chǎn mâi rúu wâa kòet à rai khûen
I had no idea what happened.
[Show Details]
นั่นอะไร?
nân à rai?
What is that?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!