Thai Word: ทำ
Romanization: tham
English Meaning: to do, to make
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
สิ่งที่ฉันทำลงไปไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
sìng thîi chǎn tham long pai mâi mò sǒm yàang yîng
What I did was totally inappropriate.
[Show Details]
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai
I'll come home as early as I can.
[Show Details]
การร่วมมือกันทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้
kaan rûam mue kan tham hâi rao ban lú pâo mǎai dâai
Together we can accomplish this goal.
[Show Details]
เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
ความรักทำให้คนตาบอด
khwaam rák tham hâi khon taa bòot
Love is blind.
[Show Details]
ฉันมั่นใจว่าเขาจะได้งานทำ
chǎn mân jai wâa khǎo jà dâai ngaan tham
I'm sure that he will get the job.
[Show Details]