Thai Word: ว่า
Romanization: wâa
English Meaning: 1. that 2. to say 3. to think

Example Sentences:

ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด
phûak khǎo thùuk tàt sǐn wâa mii khwaam phìt
They have been found guilty.
[Show Details]
เธอคิดว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าคือคนที่เชื่อโชคลาง
thoe khít wâa khrai kôo taam thîi chûea nai phrá jâao khue khon thîi chûea chôok laang
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
chǎn mâi rúu wâa kòet à rai khûen
I had no idea what happened.
[Show Details]
คุณคิดว่าอย่างไร?
khun khít wâa yàang rai?
How do you like that?
[Show Details]
เธอยอมรับว่าเธอหลงตัวเอง
thoe yoom ráp wâa thoe lǒng tua eeng
She admits fame has gone to her head.
[Show Details]
เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!