Thai Word: แห่ง
Romanization: hàeng
English Meaning: (classifier for locations)

Example Sentences:

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าสนใจมาก
phí phít thá phan hàeng níi nâa sǒn jai mâak
This museum is very interesting.
[Show Details]
มีสัตว์ต่าง ๆ มากมายในสวนสัตว์แห่งนี้ เช่น ยีราฟ งู และสิงโตทะเล
mii sàt tàang tàang mâak maai nai sǔan sàt hàeng níi chên yii ráap nguu láe sǐng too thá lee
In this zoo are many animals: giraffes, snakes, and sea lions.
[Show Details]
แถวนี้มีจุดชมหมีหลายแห่ง
thǎeo níi mii jùt chom mǐi lǎai hàeng
There were several sightings of a bear around here.
[Show Details]
ใบหน้าเป็นกระจกแห่งจิตวิญญาณ
bai nâa pen kra jòk hàeng jìt win yaan
The face is the mirror of the soul.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
เครื่องหมายของสโมสรกีฬาแห่งนี้ คือ เสือดำ
khrûeang mǎai khǒong sa moo sǒon kii laa hàeng níi khue sǔea dam
The logo of this sport club is a panther.
[Show Details]
สีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและความหลงใหล
sǐi daeng pen sǎn yá lák hàeng pha lang láe khwaam lǒng lǎi
The colour red represents energy and passion.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!