Thai Word: โชคไม่ดี
Romanization: chôok mâi dii
English Meaning: unfortunately

Example Sentences:

โชคไม่ดีที่ไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่นี่เลย
chôok mâi dii thîi mâi mii ráan aa hǎan yîi pùn thîi nîi loei
Unfortunately there are no Japanese restaurants here.
[Show Details]
โชคไม่ดีที่ผมไม่มีเวลาช่วยคุณ
chôok mâi dii thîi phǒm mâi mii wee laa chûai khun
Unfortunately I don't have time to help you.
[Show Details]
ฉันอยากจะไปข้างนอก แต่โชคไม่ดีที่ลมพัดแรงเกินไป
chǎn yàak jà pai khâang nôok tàe chôok mâi dii thîi lom phát raeng koen pai
I wanted to go outside, but unfortunately the wind was too strong.
[Show Details]
โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาได้เลย
chôok mâi dii thîi rao mâi sǎa mâat lìik lîang kaan khûen rhaa khaa dâai loei
Unfortunately we can't avoid raising prices.
[Show Details]

Related Words:

โชค

chôok

luck

[Show Details]
ไม่

mâi

1. not 2. no

Here: not

[Show Details]
ดี

dii

good, well

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!