Thai Word: นาที
Romanization: naa thii
English Meaning: a minute

Example Sentences:

อีกหนึ่งนาทีเราต้องไปแล้ว
ìik nùeng naa thii rao tông pai láeo
We have to go in one minute.
[Show Details]
การนัดหยุดงานประท้วงถูกยกเลิกในนาทีสุดท้าย
kaan nát yùt ngaan pra thúang thùuk yók lôek nai naa thii sùt tháai
The strike was called off at the last minute.
[Show Details]
เมื่อเช้านี้เราคุยกันประมาณ 45 นาที
mûea cháao níi rao khui kan prà maan45 naa thii
We talked for 45 minutes this morning.
[Show Details]
เครื่องบินลำนี้จะออกเดินทางไปนิวยอร์กในอีก 30 นาที
khrûeang bin lam níi jà òok doen thaang pai nio yóok nai ìik30 naa thii
The plane leaves for New York in 30 minutes.
[Show Details]
สวนสาธารณะอยู่ห่างจากโรงแรมของเราโดยการเดินเพียง 5 นาที
sǔan sǎ thaa ra ná yùu hàang jàak roong raem khǒong rao dooi kaan doen phiang hâa naa thii
The park is a five minute walk from our hotel.
[Show Details]
ขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาที
kha nà níi wee laa sìp èt naa lí kaa sìp hâa naa thii
It is a quarter past eleven.
[Show Details]
ขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
kha nà níi wee laa sìp naa lí kaa sìi sìp hâa naa thii
It is a quarter to eleven.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!