Thai Word: จดหมาย
Romanization: jòt mǎai
English Meaning: letter, mail
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาเขียนจดหมายยาวถึงภรรยาของเขา
khǎo khǐan jòt mǎai yaao thǔeng phan yaa (phan ra yaa) khǒong khǎo
He wrote a long letter to his wife.
[Show Details]
คุณได้รับจดหมายผมหรือเปล่า?
khun dâai ráp jòt mǎai phǒm rǔe plàao?
Did you receive my letter?
[Show Details]
ฉันตอบจดหมายที่ฉันได้รับ
chǎn tòop jòt mǎai thîi chǎn dâai ráp
I answered the letters that I had received.
[Show Details]