Thai Word: ข้างนอก
Romanization: khâang nôok
English Meaning: outside

Example Sentences:

ฉันเบื่อ เราออกไปข้างนอกกันไหม?
chǎn bùea rao òok pai khâang nôok kan mǎi?
I'm bored, should we go out?
[Show Details]
ใส่กางเกงขาสั้นดีกว่า ข้างนอกอากาศอุ่นมาก
sài kaang keeng khǎa sân dii kwàa khâang nôok aa kàat ùn mâak
Why don't you wear shorts, it's very warm outside!
[Show Details]
ฉันอยากจะไปข้างนอก แต่โชคไม่ดีที่ลมพัดแรงเกินไป
chǎn yàak jà pai khâang nôok tàe chôok mâi dii thîi lom phát raeng koen pai
I wanted to go outside, but unfortunately the wind was too strong.
[Show Details]
ผมจะรอคุณอยู่ข้างนอก
phǒm jà roo khun yùu khâang nôok
I'll wait outside for you.
[Show Details]
เสียงอะไรดังอยู่ข้างนอก?
sǐang a rai dang yùu khâang nôok?
What is that loud noise outside?
[Show Details]
ฉันนอนไม่หลับ คนข้างนอกส่งเสียงดังมาก
chǎn noon mâi làp khon khâang nôok sòng sǐang dang mâak
I can't sleep. The people outside are very noisy.
[Show Details]
เจ้านายของเราออกไปประชุมข้างนอก
jâo naai khǒong rao òok pai pra chum khâang nôok
Our boss is away at a conference.
[Show Details]

Related Words:

ข้าง

khâang

1. beside 2. side 3. (classifier for individual shoe, sock)

Here: side

[Show Details]
นอก

nôok

outside

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!