ทหารเรือ

tha hǎan ruea

naval officer

Show Details
เต็นท์

tén

tent

Show Details
จริต

ja rìt

conduct, behaviour, manners

Show Details
ว่ะ[rude] particle at the end of a sentence to make it impolite or aggressive

Show Details
ไม่นานมานี้

mâi naan maa níi

recently

Show Details
หรี่

rìi

to narrow, to shrink

Show Details
เจือจาง

juea jaang

1. to dilute 2. diluted

Show Details
ง่าม

ngâam

prong, tine

Show Details
สองแง่สองง่าม

sǒong ngâe sǒong ngâam

not talking straight forwardly (thinking in many different ways)

Show Details
อภิปราย

à phí praai

to debate, to discuss, to contend

Show Details
โซเซ

soo see

to stagger, to hobble, to totter

Show Details
ข่าย

khàai

scope, limits

Show Details
แถวๆ

thǎeo thǎeo

area, neighborhood, region

Show Details
โจทย์

jòot

problem, question (in mathematics)

Show Details
สึก

sùek

to disrobe (from monkhood)

Show Details
เบี่ยงเบน

bìang been

to deviate

Show Details
เฉยๆ

chǒei chǒei

so-so

Show Details
เสียตัว

sǐa tua

to lose one's virginity

Show Details
คุณล่ะ

khun lâ

And you?/What about you?

Show Details
ไม่น่าล่ะ

mâi nâa lâ

No wonder!

Show Details
เพลีย

phlia

tired, exhausted, weary

Show Details
ตาวาว

taa waao

eyes open wide (excited)

Show Details
เนียน

nian

smooth, tender, delicate

Show Details
ราบรื่น

râap rûen

smooth, seamless

Show Details
ควบ

khûap

1. to gallop 2. to merge

Show Details
นุ่มนวล

nûm nuan

gentle

Show Details
คำราม

kham raam

to growl, to roar, to snarl

Show Details
ลำเอียง

lam iang

unfair, biased, prejudiced

Show Details
ไส้แห้ง

sâi hâeng

poor, struggling, destitute

Show Details
อืด

ùet

1. distend, distended 2. slow

Show Details
อู่

ùu

dock, garage

Show Details
ยี่หร่า

yîi ràa

cumin

Show Details
เพาะพันธุ์

phó phan

to breed, to propogate species

Show Details
วัยแรกรุ่น

wai râek rûn

puberty

Show Details
การตั้งค่า

kaan tâng khâa

settings, configuration

Show Details
เมล็ด

ma lét

seed, kernel, pit

Show Details
อวกาศ

a wa kàat

outer space

Show Details
ปิดทองหลังพระ

pìt thoong lǎng phrá

to do good out of sight

Show Details
เครื่องหมายวรรณยุกต์

khrûeang mǎai wan na yúk

tone mark

Show Details
มุก

múk

pearl

Show Details
« Previous12345678...160161Next »