กรุณาพูดอีกครั้ง

kà rú naa phûut ìik khráng

Please say it again.    Show Details
ความจริงย่อมปรากฏเสมอ

khwaam jing yôm praa kòt sa mǒe

The truth always comes out.    Show Details
มีความประทับใจใหม่ ๆ ที่น่าจดจำมากมาย

mii khwaam prà tháp jai mài (repeat previous word) thîi nâa jòt jam mâak maai

There were a lot of new impressions to digest.    Show Details
เขาอาศัยอยู่ในที่ห่างไกล

khǎo aa sǎi yùu nai thîi hàang klai

He lives in a remote place.    Show Details
ฉันควรจะเรียกรถพยาบาลไหม?

chǎn khuan jà rîak rót phá yaa baan mǎi?

Should I call an ambulance?    Show Details
ผมอยากกลับบ้าน

phǒm yàak klàp bâan

I want to go home.    Show Details
เราจะสรุปเรื่องนี้กันอย่างไร?

rao jà sà rùp rûeang níi kan yàang rai?

What conclusion can we draw from this?    Show Details
ฉันไม่ได้เจอเขานานมากแล้ว

chǎn mâi dâai joe khǎo naan mâak láeo

I have not seen him in ages.    Show Details
เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร

khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai

He does what he wants regardless of what his parents say.    Show Details
นั่นไม่จริงเลย

nân mâi jing loei

That's not true.    Show Details
ในโรมาเนียมีหมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่จำนวนมาก

nai roo maa nia mii mǐi sǐi náam taan aa sǎi yùu jam nuan mâak

Many brown bears live in Romania.    Show Details
สิ่งนี้เป็นประเด็นหลักของเหตุการณ์นี้

sìng níi pen prà den làk khǒong hèet kaan níi

This was the high point of this event.    Show Details
คนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเป็นหนี้

khon jam nuan mâak nai sà hà rát à mee rí kaa pen nîi

A lot of people in the United States are in debt.    Show Details
เธอยอมรับว่าเธอหลงตัวเอง

thoe yoom ráp wâa thoe lǒng tua eeng

She admits fame has gone to her head.    Show Details
เขาไม่มีใครที่บอกความลับให้ฟังได้

khǎo mâi mii khrai thîi bòok khwaam láp hâi fang dâai

He has nobody to confide in.    Show Details
คุณคาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคตหรือไม่?

khun khâat wǎng sìng thîi dii nai à naa khót rǔe mâi?

Are you optimistic about the future?    Show Details
การร่วมมือกันทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

kaan rûam mue kan tham hâi rao ban lú pâo mǎai dâai

Together we can accomplish this goal.    Show Details
เรื่องนี้ต้องใช้เวลาฝึกหลายปี

rûeang níi tông chái wee laa fùek lǎai pii

This takes years of practice.    Show Details
งานปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยง

ngaan paa tîi sa nùk sùt wìang

The party is in full swing.    Show Details
อาการบาดเจ็บของเขาเป็นอันตรายถึงชีวิต

aa kaan bàat jèp khǒong khǎo pen an ta raai thǔeng chii wít

His injuries were life-threatening.    Show Details
เขาเป็นคนอันตราย - ระวังด้วย!

khǎo pen khon an ta raai- rá wang dûai!

He is a dangerous man - be careful!    Show Details
ฉันพูดสนับสนุนคุณนะ

chǎn phûut sà nàp sà nǔn khun ná

I put in a good word for you.    Show Details
ผมไม่เชื่อคำพูดคุณ

phǒm mâi chûea kham phûut khun

I don't believe a word you say.    Show Details
ฉันจะได้ขึ้นเงินเดือนเร็ว ๆ นี้

chǎn jà dâai khûen ngoen duean reo reo níi

Soon I'll get a raise.    Show Details
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

chǎn jà chûai a rai khun dâai bâang?

What can I do for you?    Show Details
กรุณาพูดช้า ๆ หน่อย!

kà rú naa phûut cháa (repeat previous word) nòi!

Speak slowly, please!    Show Details
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?

khun phûut phaa sǎa ang krìt dâai mǎi

Can you speak English?    Show Details
กรุณาเก็บเงินด้วย!

kà rú naa kèp ngoen dûai!

The bill, please! (The check please!)    Show Details
คุณชอบอาหารนี้ไหม?

khun chôop aa hǎan níi mǎi?

Did you like the food?    Show Details
ใช้เวลานานเท่าไร?

chái wee laa naan thâo rai?

How long does it take?    Show Details
รถไฟออกกี่โมง?

rót fai òok kìi moong?

When does the train leave?    Show Details
คุณทำงานอะไร?

khun tham ngaan à rai?

What is your occupation?    Show Details
ฉันชอบอาหารรสจัด

chǎn chôop aa hǎan rót jàt

I like spicy food.    Show Details
เรามีเวลาไม่มาก

rao mii wee laa mâi mâak

We don't have much time.    Show Details
ขอฉันอยู่คนเดียว

khǒo chǎn yùu khon diao

Please leave me alone.    Show Details
คุณโตที่ไหน?

khun too thîi nǎi?

Where did you grow up?    Show Details
กรุณารอสักครู่

kà rú naa roo sàk khrûu

Wait a minute please.    Show Details
ห้องน้ำตัน

hông náam tan

The toilet is clogged.    Show Details
คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

khun pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn

You are my best friend.    Show Details
คุณช่างน่ารักจริง!

khun châng nâa rák jing!

You are sweet!    Show Details
ผมควรขอโทษเขา

phǒm khuan khǒo thôot khǎo

I should apologise to him.    Show Details
ผมช่วยคุณไม่ได้

phǒm chûai khun mâi dâai

I cannot help you.    Show Details
ผมต้องการหมอ

phǒm tông kaan mǒo

I need a doctor.    Show Details
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย

chǎn rúu sùek mâi khôi sa baai

I don't feel well.    Show Details
สามโมงครึ่ง

sǎam moong khrûeng

It's half past three.    Show Details
เงียบหน่อย!

ngîap nòi!

Be quiet!    Show Details
มีอะไรหรือ?

mii a rai rǔe?

What's the matter?    Show Details
ฉันไม่สบายมาก

chǎn mâi sà baai mâak

​I'm not feeling well.    Show Details
ฉันไม่รู้

chǎn mâi rúu

I don't know.    Show Details
ไม่เป็นไร

mâi pen rai

It doesn't matter.    Show Details
คุณชื่ออะไร?

khun chûe a rai?

What is your name?    Show Details
นั่นอะไร?

nân à rai?

What is that?    Show Details
ฉันเหนื่อย

chǎn nùeai

I'm tired.    Show Details
มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย

man pen rûeang khoo khàat bàat taai

It's a matter of life and death.    Show Details
ฉันไม่มีคำถามแล้ว

chǎn mâi mii kham thǎam láeo

I have no further questions.    Show Details
คุณคิดว่าอย่างไร?

khun khít wâa yàang rai?

How do you like that?    Show Details
ฉันซาบซึ้งในความซื่อสัตย์ของคุณ

chǎn sâap súeng nai khwaam sûe sàt khǒong khun

I appreciate your honesty.    Show Details
ทำไมคุณยังโทรหาฉันอีก?

tham mai khun yang thoo hǎa chǎn ìik?

Why do you keep calling me?    Show Details
ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

chǎn mâi rúu wâa kòet à rai khûen

I had no idea what happened.    Show Details
คุณทำให้ฉันกลัว

khun tham hâi chǎn klua

You frightened me.    Show Details
คุณไม่มีทางเลือก

khun mâi mii thaang lûeak

You don't have a choice.    Show Details
เธอถูก

thoe thùuk

She is right.    Show Details
ฉันก็หวังเช่นนั้น

chǎn kôo wǎng chên nán

I hope so.    Show Details
ฉันอยู่บ้านหลังนี้มา 3 ปี

chǎn yùu bâan lǎng níi maa sǎam pii

I live in this house for 3 years.    Show Details
ฉันแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม

chǎn pháe phà lìt tà phan thîi tham jàak nom

I'm allergic to dairy products.    Show Details
ฉันไปฟิตเนสเป็นประจำ

chǎn pai fít nèet pen prà jam

I go to the gym regularly.    Show Details
คุณช่างเป็นคนที่ชอบเปิดเผยความลับของผู้อื่นเสียจริง

khun châng pen khon thîi chôop pèot phǒei khwaam láp khǒong phûu ùen sǐa jing

You are such a telltale!    Show Details
ฉันจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

chǎn jà klàp bâan hâi reo thîi sùt thâo thîi jà tham dâai

I'll come home as early as I can.    Show Details
เธอชอบช็อกโกแลตร้อน

thoe chôop chók koo láet róon

She likes hot chocolate.    Show Details
คุณช่วยฉันได้ไหม?

khun chûai chǎn dâai mǎi

Could you do me a favour?    Show Details
ฉันต้องการซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปที่จะไปลอนดอน

chǎn tông kaan súe tǔa sǎm ràp thîao bin thàt pai thîi jà pai lon don

I would like to buy a ticket for the next flight to London.    Show Details
นั่นไม่ใช่กงการอะไรของคุณ

nân mâi châi kong kaan a rai khǒong khun

That is none of your business.    Show Details
ฉันสงสัยเรื่องนั้น

chǎn sǒng sǎi rûeang nán

I doubt that.    Show Details
คุณร้องไห้ทำไม?

khun róong hâi tham mai?

Why are you crying?    Show Details
เขาอายุครบสามสิบปีในวันนี้

khǎo aa yú khróp sǎam sìp pii nai wan níi

He is turning thirty today.    Show Details
เป็นความคิดของฉันเอง

pen khwaam khít khǒong chǎn eeng

It was my idea.    Show Details
ฉันเล่นเทนนิสและยูโด

chǎn lên theen nít láe yuu doo

I play tennis and judo.    Show Details
สุดสัปดาห์นี้ฉันจะไม่ทำงาน

sùt sàp daa níi chǎn jà mâi tham ngaan

This weekend I will not be working.    Show Details
ฉันขอโทษ แต่ฉันช่วยคุณไม่ได้

chǎn khǒo thôot tàe chǎn chûai khun mâi dâai

I'm sorry, but I can't help you.    Show Details
ห้องน้ำอยู่ไหน?

hông náam yùu nǎi?

Where is the toilet?    Show Details
ขอเบียร์หนึ่งที่

khǒo bia nùeng thîi

A beer, please.    Show Details
นั่นเป็นปัญหาไหม?

nân pen pan hǎa mǎi?

Is that a problem?    Show Details
เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก

khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák

He's taking a well-earned break.    Show Details
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?

khun aa sǎi yùu thîi nǎi?

Where do you live?    Show Details
เขาเป็นคนดี

khǎo pen khon dii

He is a nice guy.    Show Details
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของเขาขณะที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสามเดือน

khon ráai bùk khâo pai nai bâan khǒong khǎo khà nà thîi khǎo mâi yùu pen wee laa sǎam duean

The criminals had broken into his house while he was away for three months.    Show Details
บางทีคุณอาจถูก

baang thii khun àat thùuk

Maybe you are right.    Show Details
นั่นรบกวนคุณไหม?

nân róp kuan khun mǎi?

Does that bother you?    Show Details
สิ่งสำคัญคือคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ

sìng sǎm khan khue khun rian rúu jàak khwaam phìt phlâat khǒong khun

The important thing is that you learn from your mistakes.    Show Details
ความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากของคุณ

khwaam khít hěn khǒong chǎn tàek tàang jàak khǒong khun

My point of view is different from yours.    Show Details
อย่ายอมแพ้เร็วไป

yàa yoom pháe reo pai

Don't give up too soon.    Show Details
การประชุมทั้งสองวันไม่เกิดผลใด ๆ

kaan pra chum tháng sǒong wan mâi kòet phǒn dai dai

The two-day meeting brought no results.    Show Details
ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?

thúk yàang rîap rói dii mǎi?

Is everything okay?    Show Details
คุณตัดสินใจเรื่องนั้นเมื่อไร?

khun tàt sǐn jai rûeang nán mûea rai?

When did you decide that?    Show Details
คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อหลักฐานได้

khun mâi sǎa mâat phôek chǒei tòo làk thǎan dâai

You can't ignore the evidence.    Show Details
สิ่งที่ฉันทำลงไปไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

sìng thîi chǎn tham long pai mâi mò sǒm yàang yîng

What I did was totally inappropriate.    Show Details
เธอมีนิสัยการกินที่แปลกมาก

thoe mii ní sǎi kaan kin thîi plàek mâak

She had very strange eating habits.    Show Details
เครื่องทำความร้อนในบ้านฉันรั่ว

khrûeang tham khwaam róon nai bâan chǎn rûa

The radiator in my house is leaking.    Show Details
เธอร้องไห้ทุกครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้

thoe róong hâi thúk khráng thîi duu nǎang rûeang níi

She cries every time she sees this movie.    Show Details
ฉันต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง

chǎn tông kaan tòo aa yú nǎng sǔe doen thaang

I need to renew my passport.    Show Details
« Previous12...1617181920Next »