LearnWithOliverMenu  
Ko ha ʻimisi fakaʻofoʻofa ʻeni ʻo ha vaota foila naʻe fakaʻofoʻofa. ʻOku ne fakatataaʻi ha halafakakavakava papa, fakamalu tevolo mo e matu.

Show Details