LearnWithOliverMenu  
That's a robot that's gonna paint ya E na le matlho a magolo a a mahibidu le a a kwa godimo mo tlhogong ya yone.

Show Details
Setshwantsho seno se bontsha pono e e tswang kwa kamoreng e e bulegileng e e lebang kwa kagong e e kwa godimo. Mo godimo ga moo, tshingwana ya edene e na le tshingwana e e siameng e e nang le ditlhare le ditlhare. Go na le nonyane e e jewang mo tshingwaneng. Bogodimo jwa loapi jo bo sa lolameng bo a nonofa gotswa mo loaping lo lo sweu.

Show Details