LearnWithOliverMenu  
Suuraan kun magaalaa xiqqoo Awurooppaa yeroo qorraa agarsiisa. Wanti hundinuu qorraan uwwifamee jira.

Show Details
Jaak xiyyaara irraa utaaluu ni jaallata. Hojii bohaartii balaa fi qaala'aa dha, garuu bashannana fakkaata!

Show Details
Walgahii paarlaamaa itti fufiinsa qabu kan murtoon barbaachisoo ta’an itti murtaa’u.

Show Details
Gareen namootaa gaara keessa ibidda kaampii naannoo taa'aa jiru. Dunkaanni ibsaa keessa jiru hedduutu jira.

Show Details
Suuraan kun magaalaa cinaacha lama qabdu tokkoo olitti fuula agarsiisa. Gama tokkoon halkan bakka bu’ee, gama biraan immoo guyyaa bakka bu’a.

Show Details
Astronaut tokko osoo hawaa keessa jiruu gitaara elektirikii taphata. Lafti duubatti mul'achuu danda'a.

Show Details
Suuraa giraafii saavaanaa Afrikaa keessatti yeroo aduun lixxu agarsiisudha. Duubaan mukkeen jiru.

Show Details
Paartii diskoo bara 70mootaa beekamaa kubbaa diskoo guddaa fi namoonni shubbisan.

Show Details
Waraana moo nagaa? Kitaaba seenaa keessatti maaltu akka barreeffamu nurra jira.

Show Details
Suuraan kun dirree margaa irratti sa'aatii kiishaa vintage kan gubbaan isaa samiin urjii qabu agarsiisa.

Show Details
Mul'ata hawaa alaa irraa Lafa, Juupitaarii fi pilaaneetii biraa waliin. Aduun duubatti ifatti ibsiti. Juupitaar karaa "Great Red Spot" salphaatti adda baafamti.

Show Details
Possum bareedaa halkan firaasha piknikii irra taa'ee. Baaskitoonni firii guutanii fi fannoo tokkotu jira.

Show Details
Suuraan kun fakkii dubartii harka dhaabuu raawwattu agarsiisa. Duubaan isaa dallaa cilee bifa diimaa irraa hojjetame qaba.

Show Details
Fakkiin kun jawwee halluu adda addaa qabu duumessa, fannoo diimaa fi daraaraadhaan marfame agarsiisa. Jawween aadaa Chaayinaa keessatti mallattoo cimaadha.

Show Details
Suuraan kun dhiiraa fi daa'ima xiqqaa siree irra taa'anii kitaaba waliin dubbisaa jiran agarsiisa.

Show Details
Fakkiin kun samii halkanii halluu adda addaa qabu kan urjiilee bosona haroo tokko bira jiru irratti argamu agarsiisa.

Show Details
Fakkii suukaneessaa magaalaa waraanaan barbadaa'e. Duwwaa swing set fi gamoo gatame arguu dandeenya. Uumamni naannoo sana deebifachuu yeroo jalqabu abdiin mul'ata.

Show Details
Intala xiqqoo fi uumama alagaa ifa UFO irraa dhufu keessa dhaabbatanii argina. Samii urjii jala marga daraaraa keessa jiru.

Show Details
Uumamtoota mimmiidhagoo fi lilmoo lama ija gurguddaa qaban bosona ajaa'ibaa keessatti. Haalli qilleensaa qilxuu fi mushrooma ibsaa ta'een nama hawwata. Jaalalli dhugaa argachuun rakkisaadha, garuu uumamtoonni lamaan kun waan argatan fakkaata!

Show Details
Kun fakkii halluu adda addaa qabuu fi mul’ata Guyyaa Warra Du’anii agarsiisudha. Lafeewwan hedduu uffata aadaa Meeksikoo uffatan arguu dandeenya. Shubbisaa fi meeshaalee muuziqaa taphachaa jiru.

Show Details
Abbaan suuqii kaawuntarii duuba jiru dubartii sana ilaalee gargaarsa barbaadduu jedhee gaafate. Maamilchi akkas jedha: "Ani ilaalaa jira. Homaa bitachuu hin barbaadu."

Show Details
Risaa dheebote minjaala irra taa'ee biiraa dhuga. Mul'ata alaa yoo ta'u, duubatti gaara ajaa'ibsiisaa ta'e qaba.

Show Details
Suuraa dhiiraa fi dubartii uffata aadaa muslimaa uffachuun nagaa wal gaafatan. Masjiidni minaaraa amala isaa qabu duubatti mul’ata.

Show Details
Dargaggeessi imaltuu boorsaa dugda qabuu fi nama guddaa qeensa qabu kaartaa qabate, kallattii yeroo kennu arguu dandeenya. Akkasumas bubbee dubbii tokkotu jira: "Mana fincaanii eessa jira?"

Show Details
Kun suuraa roobootii dibudha. Roobootiin kun ija gurguddaa bifa diimaa qabuu fi mataa isaa irratti anteenaa qaba.

Show Details
Kun suuraa bazaarii mana keessaa Iraan keessatti argamuuti. Kaarpeeti fi mi'eessituu bitachuu dandeessu. Namoonni uffata aadaa uffatan meeshaalee yeroo bitatan mul'atu.

Show Details
Kun fakkii bareedaa mul'ata bosona nama hawwatudha. Riqicha mukaa, mushroomii ibsaa fi qilxuuwwan ibiddaa agarsiisa.

Show Details
Kun fakkii bareedaa lafa baala qabu kan galaana ilaalu agarsiisudha. Qarqarri galaanaa kun cirracha cirrachaa qaba. Manneen kun foddaa diimaa kan qaban yoo ta’u, kunis kan Madeira keessatti mul’atudha.

Show Details
Suuraan kun yeroo inni furguggifamutti rookkeettii agarsiisa. Mootoroonni humna guutuun dhukaasaa jiru, aarri baay'ee uumuudha.

Show Details
Kun fakkeenya halluu adda addaa qabuudha. Uumama falfalaa baallee qilxuu qabu teessoo irra taa'ee kitaaba dubbisaa jiru agarsiisa. Gullalleen mukaa gara bishaaniitti gadi bu'u jira.

Show Details
Suuraan kun nama boorsaa dugdaa fi saree qabate buufata baaburaa ammayyaa keessatti eskaalatara irra dhaabatee agarsiisa. Buufatni kun qulqulluu fi ifa kan qabu yoo ta'u, namoonni eskaalataroota birootiin ol ba'anii gadi bu'u.

Show Details
Kun halkan tasgabbaa'aa buufata doonii dooniiwwan hidhaman qaban irratti mul'atudha. Duubaan gaarreen mul’achuu danda’u. Urjiileen bishaan gubbaatti calaqqisan miira tasgabbii uumu.

Show Details
Suuraa kana irratti, daandii dhagaa cileetiin utubaa mukaa irratti saroonni guddaan tokko jira. Namni tokko duubatti deemaa jira.

Show Details
Suuraan gurraachaafi adiin kun daandii magaalaa tokko keessatti gamoo dheeraa fi mukkeen baala hin qabne agarsiisa. Konkolaattonni lama walitti bu'anii bakka hundatti caccabni jira. Fuulduraan konkolaataan poolisii tokko jira.

Show Details
Suuraa kana irratti namni tokko daandii miillaa mukaan sararame irra yeroo deemu argina. Baaloonni lafa irratti faca’anii waan jiraniif guyyaa birraa akka ta’e agarsiisa.

Show Details
Fakkiin kun saree ibsa qabiyyee qabdu, saanduqa poostaa cufame gubbaa taa'ee agarsiisa. Foon saree burtukaana dha. Saree kana duuba manneen hedduutu jira.

Show Details
Kun fakkeenya peenguwaanii gammachuu qabu kophee fi scarf hodhamaa uffatee, gabatee surf irratti dhaabateedha. Surfboard dizaayinii halluu adda addaatiin faayame.

Show Details
Suuraan kun agarsiisa mootii badhaadhaa muuziyeemii keessa jiru agarsiisa. Fuuldura irratti kan ol’aantummaa qabu gonfoo warqee dhagaa gati jabeessa adda addaatiin faayamedha.

Show Details
Rookiin sadarkaa beekamaa Muuziyeemii Aartii Filadelfiyaatti ol ba'a. Walumaagalatti sadarkaa torbaatamii lama. Akkasumas siidaan Rookii achi jira, kunis turistoota biratti baayyee jaallatamaadha.

Show Details
Mul'ata mana keessaa gara iddoo biqiltuu baala qabeessa ta'etti ilaalu argina. Qilleensi, faaya qurxummii mukaa fi orkidee bifa pilaastikii qabutu jira.

Show Details
"Kan yaalu isa hin danda'amne hin jiru." - Aleeksaandar Guddicha

Show Details
"Ani waraana leencotaa hoolaan durfamu hin sodaadhu; waraana hoolaa leencaan durfamu nan sodaadha." - Aleeksaandar Guddicha

Show Details
Nuti shaampiyoonaa dha, yeroon mo'amtootaaf hin jiru!

Show Details
Freddie Mercury maaykiroofoonii fuulduratti arguu dandeenya. Inni ogeessa muuziqaa kan waltajjii irratti argamuun isaa kan namatti tolu bara tokko ibsu ture.

Show Details
Suuraan kun shamarreen lammii Eeshiyaa mana nyaataa tokko keessatti minjaala irra teessee agarsiisa. Pretzel nyaachuuf yaalti garuu garmalee soogidda qaba!

Show Details
Fakkii mucaa xiqqaa ija diimaa fi kolfa gammachuu qabuu. Mucaan kun koochoo gurguddaa fi bow tie bifa diimaa qabu uffatee jira. Harka tokkoon qalama, harka kaaniin immoo tuullaa kitaabota qabatee jira. Duuba isaa gabatee barreeffamaatu jira.

Show Details
Ijoolleen lama meeshaa taphaa dirooniitiin taphachaa jiran.

Show Details
Qabsaa'onni Kung Fu lama jiru. Lamaan ta'uu qabu, sababiin isaas baay'ee wal fakkaatu!

Show Details
Suuraan kun nama jeettii dhuunfaa keessa taa'ee agarsiisa. Namichi kun uffata tracksuit kan fakkii flamboyant qabu uffatee jira. Rifeensa dukkanaa'aa fi ujummoo aduu qaba. Cina isaa boorsaa tokkotu jira.

Show Details
Dubartiin bareedduu ija bunni qabdu tokko yeroo vaayiliiniin taphattu si ilaalaa jirti. Isheen gurraa uffattee jirti.

Show Details
Lafa ajaa'ibaa haroo calaqqisu qabdu. Karaan dhagaa irraa hojjetamee gara haroo tokkootti geessu, gama tokkoon tokkoon isaa daraaraa ibsutu jira. Bakki sun guutuun oduu durii fakkaata.

Show Details
Namni qabbanaa'aan tokko jira, akka tasaa konkolaataa ispoortii tokkotti hirkatee jira. Daandiiwwan muka meexxiin kan sararamanidha. Duubaan manneen olka'oo fi helikooptarootatu jira.

Show Details
Suuraan kun fakkii beekamaa Gustav Klimt "The Kiss" jedhu irraa kan ka'edha. Akkaataa aartii piikseliitiin irra deebi'amee uumameera. Hojiin aartii kun itti fayyadama mallattoo sagalee warqee kan qabate yoo ta'u, hiriyoonni gaa'elaa kun giddu galeessatti hammachuu walitti dhiyeenyaatiin mul'ataniiru.

Show Details
Dargaggeessa bareedaa shaayii dhugaa jiru. Akkaataan suuraa kanaa Gustav Klimt irraa kan ka'edha.

Show Details
Fuulduraan, naayitiin tokko billaa harkatti qabatee gara masaraa tokkoo ilaala. Jawween tokko samii keessaa balali'a.

Show Details
Dubartiin baayyee beelofte mana dhugaatii keessatti Sunday Roast nyaachaa jirtu. Ishee cinaatti sareen daakshund jedhamtu tokkotu jira.

Show Details
Yeroon bakka awwaalchaa ture saree tokkon arge.

Show Details
Konkolaataa fardaa keessa fardi tokkotu jira. Isaan kun bineensota babbareedoo kana geejjibuuf kan ooludha.

Show Details
Kun suuraa iddoo ijaarsaa meeshaalee ijaarsaa qabataniidha. Fuulduraan simintoo makaatu jira.

Show Details
Bosona keessa karra falfalaa tokko dura dhaabbatta. Karri sun balbala gara mootummaa biraatti geessu fakkaata.

Show Details
Suuraa saree teessoo irra taa'ee gonfoo fi uffata uffatee.

Show Details
Hiriyaan koo zayitiin barbaachisaan timiraa qufaa akka dhaabdu akka ishee gargaare dubbatteetti.

Show Details
Dubartiin tokko uffata bareedaa uffatte. Fuula ishee arguu hin dandeenyu. Ishee cinaa ruuziitu jira. Suuraan irratti "Galatoomaa" jedha.

Show Details
Dubartii bifaan diimaa kolfaa kophee guddaa qabdu. Dirree biqiltuu aduu duubaan mul'achuu danda'a.

Show Details
Ogeessi kung fu dandeettii isaa agarsiisa!

Show Details
Muka loomii xiqqoodha. Dhugaadha jedheen abbaa mana nyaataa sana gaafadhe!

Show Details
Nama rooba keessa qurxummii qabu. Kun screenshot tapha "Walden" irraa fudhatamedha, yaalaa, tapha baayyee nama boqochiisudha.

Show Details
Suuraa riqicha beekamaa Landan. Samii fi baajaajii fi konkolaattota jalatti argina. Daandii cinaatti mukkeen jiru.

Show Details
Namoonni gurbaa koochoo qabbanaawaa qabu dabalatee Burritos Kooriyaa Landan keessatti mi'aawaa ta'e argachuuf tarree galanii jiru.

Show Details
Tapha waltajjii yeroo ulfina qabeessa C64 irraa dhufedha. Kompitara baay'ee jaallatamu ture! Tapha kana keessatti furtuu hunda walitti qabuun booda gara safe deemuun si barbaachisa.

Show Details
Saree lama harka raasaa qaban. Yeroo baayyee mana nyaataa Chaayinaa keessatti arguu dandeessu, garuu Jaappaan keessatti kalaqamaniiru.

Show Details
Suuraa kana irratti gamoo lamatu mul'ata. Tokko gamoo mana jireenyaa barandaa 4 kan qabu yoo ta'u inni kaan immoo baayyee egeree fakkaata. Guyyaa duumessa qabudha.

Show Details
Mucaa xiqqaa gaara gubbaa jiru, saffisaan akka rookkeettii piste gadi bu'uuf qophaa'e!

Show Details
Dubartiin tokko qarqara galaanaa irra teessee jirti, bidiruun doonii irra deemuus jira namoonni tokko tokkos galaana keessa dambalii jiru.

Show Details
Gareen saroonni boolla bishaanii tokkotti dhugaa jiran. Tuuta cimaa fakkaatu, karaa isaanii irraa yoo baate wayya!

Show Details
Paarkii naannoo sanaa keessatti seagulls baay'ee. Yoo xiqqaate kudhan ta'uu qabu!

Show Details
Abbaan Ayyaana Qillee nama achiin darbu hundaaf dalgaa, nama akkanaa michuu! Inni dhugaa miti garuu, inni meeshaa taphaa afuufamuu danda'u qofa.

Show Details
Kireeniin diimaan guddaan hojii ijaarsaa tokko tokko hojjechaa jira. Maashinii guddaa akkasii hojjechuun nama gammachiisuu qaba!

Show Details
Daandii idilee Landan keessatti waan baay'ee hin deemne. Konkolaataa fi otobusii arguu dandeessu. Ganama bariidha.

Show Details
Gabatee beeksisa duuba muka qabu. Gamoon sarara dhiqannaa qabus ni jira.

Show Details
Kun menu mana nyaataa haaraa faashinii ta'ee fi yaaluun dirqama ta'edha! Garuu yoo xiqqaate nyaanni qophaa'u walakkaa sa'aatii eeguuf qophaa'aa.

Show Details
Burger fi salad tokko tokko saanii tokko irratti. Akkasumas salaada biraa fi kroosaantii saalmoonii fi hanqaaquu kolfaa 2 qabu saanii isa kaanii irratti.

Show Details
Suuraa dallaa duuba kaafame. Duuba isaa dirree kubbaa miilaa simbirroota baay'ee qabu arguu dandeessa.

Show Details
Hojii irratti nama foddaa qulqulleessu arguu dandeenya. Konkolaataas arguu dandeenya.

Show Details
Gamoo bakki harka keessan itti qulqulleessan fi muka ayyaana masqalaa jiru keessa jirra.

Show Details
Suuraa qorraa bareedaa sulula xiqqaa qabu. Jarmanitti qorri baayyee qorraa ta'uu danda'a!

Show Details
Suuraa yeroo qorraa Landan irraa. Yeroo dheeraa dura kaameraa duriitiin kan fudhatame waan ta'eef qulqullinni isaa baay'ee gaarii miti.

Show Details
Namni tokko lafa irratti saawwan kaasaa jira. Artistii kennaa dhugaa qabu! Kophee gurraacha suufii qabu uffata.

Show Details
Deeviid Liin Landanitti meeshaa hidhaa taphachaa jiru argina. Maallaqa arjoomuu ykn CD isaa bitachuu dandeessu. Namoonni baay'een achi jiru, sinimaa beekamaa Empire jedhamullee arguu dandeenya.

Show Details
Televijiinii namni tokko suuqii keessa taa'ee agarsiisu arguu dandeessu. Gubbaa isaas meeshaan viidiyoo waraabu durii jira. Suuraan tokko tokkos armaan gaditti argama.

Show Details
Gabatee beeksisa sa'aatii lama, meeshaa ibidda dhaamsu, Marilyn Monroe fi wantoota muraasa biroo qabu.

Show Details
Nama rifeensa mataa kan baay'ee hin gammanne fakkaatu. Jala isaa keetilii tokkotu jira. Furtuun maaliif akka ta'e na ajaa'iba.

Show Details
Asitti simbirroonni baay'een jiru. Sangaa, hantuutaa fi hantuuta. Geese irraa of eeggadhaa, hamaa ta'uu danda'u!

Show Details
Ajajaa fi kaffalaa kebab keessan asitti. Hoolaa ykn hanqaaquu ni jira. Mustardii ykn ketchup itti dabaluun ni danda'ama.

Show Details
Wantoota adda addaa mana fuuldura jiran kan akka simbirroo, ibsaa, simbirroo fi qilleensaa.

Show Details
Yeroon isaa qorra, qorri bu'aa jira. Karavaana awning qabu argina. Keessatti gurbaan tapha viidiyoo YouTube irratti tamsaasu tokko jira!

Show Details
Suuraa barandaa irraa ka'eedha. Mukkeen qorraan uwwifamaniiru. Gama biraatiin gamoo biraatu jira.

Show Details
Faaya ayyaana masqalaa shugguxii, daraaraa, paayinii fi burtukaana tokkoon.

Show Details
Kanniisaa fi tiraampooliinii kubbaa qabutu maasii nama tokkoo keessa jira.

Show Details
Shamarran sadii gara manaatti osoo deemaa jiranii ykn gara mana ayiskiriimii dhiyoo jirutti deeman, eenyutu beeka?

Show Details