LearnWithOliverMenu  
ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠫᠷᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Show Details
ᠯᠢᠶᠠᠮ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠥᠬᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠯᠢᠶᠠᠮ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Show Details
ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Show Details
ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

Show Details