LearnWithOliverMenu  
चित्रांत गिमाच्या दिसांनी एक ल्हानशें युरोपीय शार दिसता. सगळें बर्फान भरिल्लें आसा.

Show Details
जॅकाक विमानांतल्यान उडी मारपाक आवडटा. तो धोक्याची आनी म्हत्वाचो छंद, पूण मजेशीर दिसता!

Show Details
संसदेचें चालू अधिवेशन जंय म्हत्वाचे निर्णय घेतात.

Show Details
दोंगरांतल्या कॅम्प फायराच्या भोंवतणी लोकांचो पंगड बसला. भितर लायटी आशिल्ले जायते तंबू आसात.

Show Details
चित्रांत दोन बाजू आशिल्ल्या शाराच्या वयर तोंड दाखयलां. एक बाजू रातचें प्रतिनिधित्व करपी आनी दुसरी दीस.

Show Details
अंतरिक्षयात्री अंतरिक्षांत आसतना इलेक्ट्रीक गिटार वाजयता. फाटल्यान धर्तरी पळोवंक मेळटा.

Show Details
आफ्रिकेंतल्या सॅव्हानांतल्या जिराफाची ही प्रतिमा सुर्यास्त वेळार. फाटल्यान झाडां आसात.

Show Details
70 च्या दशकाची एक क्लासिक डिस्को पार्टी जातूंत व्हडलो डिस्को बॉल आनी लोक नाचतात.

Show Details
झुज काय शांतताय? इतिहास पुस्तकांत कितें बरयतले तें आमचेर थारता.

Show Details
ह्या प्रतिमेंत तणाच्या मैदानाचेर विंटेज पॉकेट वॉच दाखयल्या आनी ताचेर नखेत्रांनी भरिल्लें मळब आसा.

Show Details
धर्तरी, गुरू आनी दुसरो ग्रह आशिल्लो अंतरिक्षांतल्यान एक दृश्य. फाटल्यान सुर्याचो उजवाड उजवाडाक येता. "व्हड तांबड्या बिंदू" वरवीं गुरू सहजपणान वळखूंक मेळटा.

Show Details
रातच्या वेळार पिकनिक कंबला वयल्यान बसपी एक मोव पोसम. फळांनी भरिल्लीं टोपलीं आनी कंदील आसा.

Show Details
ह्या प्रतिमेंत हातांत उबो रावपी बायलेचें चित्रण दाखयलां. पार्श्वभूंयेर निळ्या विटांनी तयार केल्ली वण्टी आसा.

Show Details
हे प्रतिमेंत मेघ, तांबडे कंदील आनी फुलां हांणी भरिल्लो रंगीत अजगर दाखयला. चीनी संस्कृतायेंत अजगर हें एक बळिश्ट प्रतीक.

Show Details
ह्या प्रतिमेंत एक दादलो आनी एक ल्हान भुरगो खाटीर बसून एकठांय पुस्तक वाचतात अशें दिसता.

Show Details
ह्या प्रतिमेंत तळ्या कुशीक आशिल्ल्या रानाचेर नखेत्रां आशिल्लें रंगीत रातचें मळब दाखयलां.

Show Details
झुजाक लागून नश्ट जाल्ल्या शाराची एक भयानक प्रतिमा. रिकामो स्विंग सेट आनी सोडून दिल्ल्यो इमारती आमकां दिसतात. सैम हो वाठार परतून मेळोवपाक लागता तेन्ना आशेची झलक दिसता.

Show Details
एक तरणाटी चली आनी एक परकी प्राणी यूएफओच्या उजवाडाच्या किरणांत उबे आशिल्ले आमी पळयतात. नखेत्रांनी भरिल्ल्या मळबाखाला फुलांच्या कुळागरांत ते आसतात.

Show Details
जादूच्या रानांत व्हड दोळे आशिल्ले दोन मोव, फुलपाखरू प्राणी. चकचकीत फुलपाखरां आनी मशरूम हांणी वातावरण मंत्रमुग्ध करपी आसा. खरो मोग मेळप कठीण, पूण ह्या दोग प्राण्यांक तो मेळ्ळा अशें दिसता!

Show Details
मेल्ल्या मनशाच्या दिसाचो एक देखावो दाखोवपी हें एक रंगीत चित्रण. पारंपारीक मेक्सिकन कपडे घालून जायते स्कॅलेट आमकां दिसतात. ते नाचतात आनी वाद्य वाजोवंक लागल्यात.

Show Details
काउंटरा फाटल्यान आशिल्लो दुकानदार बायले कडेन पळयता आनी तिका मजत जाय काय अशें विचारता. गिरायक म्हणटा: "हांव फकत सोदतां. म्हाका कांयच घेवपाची इत्सा ना."

Show Details
मेजार बसून बियर पियेल्लो तान लागिल्लो अस्वल. तो एक भायलो देखावो आसून फाटल्यान एक अदभूत दोंगर दृश्य आसा.

Show Details
पारंपारीक मुसलमान भेसांत दादलो आनी बायल एकामेकांक निरोप दिवपी चित्र. फाटल्यान ताचे खाशेले मीनार आशिल्ली मशिदी पळोवंक मेळटा.

Show Details
बॅकपॅक घेवन एक तरणाटो प्रवासी आनी खाड आशिल्लो जाण्टो सज्जन नकासो धरून, दिका दिवपी आमकां दिसता. तशेंच भाशणाचो बुडबुडोय आसा: "शौचालय खंय आसा?"

Show Details
हें चित्र रंगोवपी रोबॉटाचें चित्र. ह्या रोबॉटाचे व्हडले निळे दोळे आनी तकलेचेर एंटीना आसतात.

Show Details
इराणांतल्या घरांतल्या बाजाराचें हें चित्र. गालिचे आनी मसालो विकतें घेवंक मेळटात. पारंपारीक भेसांतले लोक माल खरेदी करतना दिसतात.

Show Details
ही एक मनभुलोवपी रानांतल्या दृश्याची सोबीत प्रतिमा. तातूंत लांकडी पूल, चकचकीत मशरूम आनी उज्या माशींचें चित्रण आसा.

Show Details
दर्याचो नदरेक पडपी एक ल्हान ल्हान दृश्टीकोन दाखोवपी ही एक सोबीत प्रतिमा. दर्यादेगेर खडबडीत उंच फातर आसात. घरांचीं तांबडीं छप्परां आसून तीं मदेरा हांगाचीं खाशेलीं आसतात.

Show Details
प्रतिमेंत रॉकेट उडयता त्या खिणाक दिसता. इंजिनां पुराय बळग्यान फायर करतात आनी ताका लागून भरपूर धुंवर तयार जाता.

Show Details
हें एक रंगीत चित्रण. तातूंत फुलपाखरां पाखां आशिल्लो एक जादूचो प्राणी बेंचेर बसून पुस्तक वाचता अशें दाखयलां. उदकांत सकयल वचपाक लांकडी सोपणां आसात.

Show Details
ह्या चित्रांत आधुनीक रेल्वे स्टेशनाचेर एस्केलेटराचेर उबो रावपी एक मनीस रूकसॅक आनी माजर दिसता. स्टेशन निवळ आनी उजवाडाचें आसून हेर एस्केलेटरांचेर लोक वयर सकयल वतात.

Show Details
बोटींनी बांदून दवरिल्ल्या धक्याचेर रातचो शांत दृश्य. फाटल्यान दोंगर पळोवंक मेळटात. उदका वयर झिलमिलपी नखेत्रांक लागून शांततायेची भावना निर्माण जाता.

Show Details
ह्या चित्रांत कोरीव मार्गाच्या कुशीक आशिल्ल्या लांकडी खांब्याचेर व्हडलो कोळी आसा. फाटल्यान एक मनीस चलता.

Show Details
काळ्या-धव्या चित्रांत एका शारांतलो एक रस्तो दिसता, थंय उंच इमारती आनी झाडां पानां नाशिल्लीं. दोन गाडयो टक्कर जाल्यात आनी सगळेकडेन कोळसो आसा. मुखार पुलीस गाडी आसा.

Show Details
ह्या प्रतिमेंत झाडां-झुडपांनी भरिल्ल्या फुटपाथाचेर एक मनीस चलता तें आमकां दिसता. जमनीचेर पानां शिंपडून आशिल्ल्यान शरद ऋतूचो दीस दिसता.

Show Details
प्रतिमेंत बंद मेलबॉक्साचेर बसून सामुग्री अभिव्यक्ती आशिल्ली माजर दाखयल्या. माजराचें फर संत्रे रंगाचें आसता. माजराच्या फाटल्यान जायतीं घरां आसात.

Show Details
गुंथिल्ली टोपी आनी स्कार्फ घालून सर्फबोर्डाचेर उबो आशिल्ल्या एका उमेदी पेंग्विनाचें हें एक उदाहरण. सर्फबोर्ड रंगीत डिझायनान सजयला.

Show Details
ह्या प्रतिमेंत एका संग्रहालयांतल्यान एक समृध्द राजकीय प्रदर्शन दाखयलां. अग्रभागाचेर वर्चस्व गाजयता रत्नांच्या विंगड विंगड प्रकारांनी सजयल्लो भांगराचो मुकूट.

Show Details
फिलाडेल्फिया म्युझियम ऑफ आर्टाच्या नामनेच्या सोपणां वयल्यान रॉकी धांवता. वट्ट बाहत्तर सोपणां. थंय रॉकीची मूर्तय आसा, ती पर्यटकांक खूब आवडटा.

Show Details
एके ल्हान ल्हान बागे कडेन पळोवपा सारको घरांतलो दृश्य आमकां दिसता. वाऱ्याची चीम, लांकडी नुस्त्याचो अलंकार आनी गुलाबी रंगाचे ऑर्किड आसात.

Show Details
"कोण प्रयत्न करतलो ताका कांयच अशक्य ना." - अलेक्झांडर द ग्रेट

Show Details
"मेंढराच्या फुडारपणाखाल शींवांच्या सैन्याक म्हाका भंय दिसना; शींवाच्या फुडारपणाखालच्या मेंढरांच्या सैन्याक म्हाका भंय दिसता." - अलेक्झांडर द ग्रेट

Show Details
आमी चॅम्पियन, हारप्यांक वेळ ना!

Show Details
मायक्रोफोना मुखार फ्रेडी मर्क्युरी आमकां दिसता. तो एक संगीत प्रतिभाशाली आशिल्लो, ताच्या माचयेवयल्या आडखळीच्या उपस्थितींतल्यान एका युगाची व्याख्या जाताली.

Show Details
चित्रांत रेस्टॉरंटांतल्या मेजार बसून आशिल्ली एक आशियाई तरणाटी दिसता. ती प्रेट्झल खावपाचो यत्न करता पूण तो चड मीठ!

Show Details
निळे दोळे आनी सुखी हांसो आशिल्ल्या तरणाट्या भुरग्याची प्रतिमा. त्या भुरग्यान व्हडले चश्मे आनी निळें बोटाय घाल्लें आसा. ताच्या एका हातांत पेन्सिल आनी दुसऱ्या हातांत पुस्तकांचो रास. ताचे फाटल्यान एक फळो आसा.

Show Details
ड्रोन खेळणीं घेवन खेळपी दोन भुरगीं.

Show Details
हांगा दोन कुंगफू झुजारी आसात. ते जुळे आसूंक जाय, कारण ते इतले सारके दिसतात!

Show Details
ह्या चित्रांत खाजगी जेट विमानांत बसून एक मनीस दाखयला. त्या मनशान फ्लॅम्बोयंट पॅटर्न आशिल्लो ट्रॅकसूट घाल्लो आसा. ताचे केंस काळे आनी धूपचश्मे आसात. ताचे कुशीक एक सुटकेस आसा.

Show Details
तपकिरी दोळे आशिल्ली सोबीत बायल व्हायोलीन वाजयताना तुका पळयता. तिणें कांकणां घाल्लीं आसात.

Show Details
एक चकचकीत तळें आशिल्ली एक जादूची जमीन. तळ्यांत वचपी फातरांनी तयार केल्लो मार्ग आसा, ताचे दरेक वटेन चकचकीत फुलां आसात. पुराय जागो परीकथे सारको दिसता.

Show Details
एक थंड मनीस आसा, खेळां गाडयेक निमणेपणान आडखळून. रस्त्यांचेर माड झाडां आसात. फाटल्यान गगनचुंबी इमारती आनी हेलिकॉप्टर आसात.

Show Details
ही प्रतिमा गुस्ताव क्लिम्ट हाच्या "द किस" ह्या फामाद चित्रांतल्यान प्रेरीत आसा. पिक्सेल आर्ट शैलींत ताची परतून निर्मिती केल्या. कलाकृतींत भांगराच्या स्वरांचो प्रतिकात्मक वापर तिगोवन दवरला आनी जोडप्याक केंद्रीय रितीन अंतरंग आलिंगनांत दाखयलां.

Show Details
च्या पियेवपी एक सुंदर तरणाटो. चित्राची शैली गुस्ताव क्लिम्ट हाचे कडल्यान प्रेरीत आसा.

Show Details
अग्रभागांत एक शूर हातांत तलवार घेवन उबो रावता, तो एका वाड्या कडेन पळयता. मळबांतल्यान एक अजगर उडटा.

Show Details
पबांत संडे रोस्ट करपी एक सामकी उपाशी बायल. तिचे कुशीक एक डॅशशुंड सुणो आसा.

Show Details
मसणभुंयेंत आसतना म्हाका एक माजर दिसली.

Show Details
घोड्याच्या ट्रेलरांत भितर एक घोडो आसता. ह्या सोबीत जनावरांची येरादारी करपाखातीर तांचो उपेग करतात.

Show Details
बांदकाम साहित्य आशिल्ल्या बांदकाम सुवातेर हो फोटो. अग्रभागांत शिमीट मिक्सर आसा.

Show Details
तुमी एका रानांतल्या एका जादूच्या दाराच्या मुखार उबे रावतात. गेट दुसऱ्या क्षेत्रांत वचपाचें पोर्टल अशें दिसता.

Show Details
मुकुट आनी चोळो घालून सिंहासनाचेर बसून आशिल्ल्या सुण्याचें चित्र.

Show Details
थायम एसेंशियल ऑयल तिका खोंकली बंद करपाक आदार करता अशें म्हज्या इश्टान सांगलें.

Show Details
एके बायलेन सोबीत भेस घाल्लें आसा. तिचें तोंड आमकां दिसना. तिचे कुशीक गुलाब आसात. चित्रांत "धन्यवाद" अशें बरयलां.

Show Details
व्हडली टोपी घाल्ली एक हांसत गोरी बायल. फाटल्यान सूर्यफूलांचें शेत दिसता.

Show Details
एक कुंग फू मास्टर आपली कुशळटाय दाखयता!

Show Details
हें एक ल्हानशें लिंबाचे झाड. खरेंच आसा, हांवें रेस्टॉरंटाच्या मालकाक विचारलें!

Show Details
पावसांत नुस्तें मारपी मनीस. हो "वाल्डन" खेळाचो स्क्रीनशॉट, पळयात, तो एक सामको आरामदायक खेळ.

Show Details
लंडनांतल्या एका नामनेच्या पुलाचें चित्र. आमकां मळब आनी सकयल बशी आनी गाडयो दिसतात. रस्त्या कुशीक झाडां आसात.

Show Details
लंडनांतल्या सगळ्यांत रुचीक कोरियन बुरिटो खातीर लोक रांक करतात, तातूंत थंड गिलास आशिल्लो चलोय आसा.

Show Details
तो गौरवशाली C64 वेळाचो प्लॅटफॉर्म खेळ. तो एक बरोच लोकप्रिय संगणक आशिल्लो! ह्या खेळांत सगळ्यो चावी एकठांय करच्यो पडटात आनी मागीर तिजोरेंत वचपाची गरज आसता.

Show Details
हात हालोवपी दोन माजर. चीनी रेस्टॉरंटांनी चड करून पळोवंक मेळटात, पूण जपानांत तांचो सोद लायिल्लो.

Show Details
ह्या चित्रांत दोन इमारती पळोवंक मेळटात. एक 4 बाल्कनी आशिल्ली निवासी इमारत आनी दुसरी खूब फुडाराची दिसता. मेघांचो दीस.

Show Details
दोंगराच्या माथ्यार आशिल्लो एक ल्हान भुरगो, रॉकेटाच्या वेगान पिस्टांतल्यान सकयल देंवपाक तयार!

Show Details
दर्यादेगेर बायल बसल्या, थंय पालवी बोटय आसा आनी कांय लोक दर्यांत पोंवतात.

Show Details
उदकाच्या कुंडांत पिवपी एंटीलोपांचो एक पंगड. ते कठीण गट दिसतात, तांच्या मार्गांतल्यान भायर सरल्यार बरें!

Show Details
थळाव्या उद्यानांत भरपूर सीगल. तातूंतले उण्यांत उणे धा आसूंक जाय!

Show Details
फादर नाताळाच्या वाटेर वचपी सगळ्यांक ल्हारां मारता, असो इश्टागत करपी मनीस! तो खरो तरी न्हय, तो फकत फुगवपाक येवपी खेळणें.

Show Details
कांय बांदकाम काम करपी व्हडली तांबडी क्रेन. इतलें व्हडलें मशीन चलोवंक रोमांचक आसूंक जाय!

Show Details
लंडनांतलो एक सामान्य रस्तो जातूंत चडशें चलना. गाडयो आनी बशी पळोवंक मेळटात. सकाळीं पयलींच आसा.

Show Details
फाटल्यान झाड आशिल्लें नोटीस बोर्ड. तशेंच धुंवपाची लायन आशिल्ली इमारत आसा.

Show Details
हें एक फॅन्सी नव्या रेस्टॉरंटाचें मेनू जें तुमकां पूर्णपणान वापरून पळोवचें पडटलें! पूण जेवण तयार जावपाक उण्यांत उणें अर्द वर वाट पळोवपाची तयारी दवरात.

Show Details
एके थाळींत बर्गर आनी थोडो सॅलड. आनी आनीक एक सॅलड आनी दुसरे प्लेटींत सॅलमन आनी 2 हांसपी तांतयां आशिल्लो क्रॉसॅंट.

Show Details
कुशीच्या कुशीक काडिल्लो फोटो. ताचे फाटल्यान फुटबॉल मैदान पळोवंक मेळटा, थंय भरपूर सुकणीं आसात.

Show Details
कामार जनेलां निवळ करपी मनीस आमकां दिसता. आमकां एक गाडीय दिसता.

Show Details
आमी एके इमारतींत आसात जंय हात सॅनिटायज करपाक मेळपी सुवात आनी नाताळाचें झाड आसा.

Show Details
ल्हान व्हाळ आशिल्लें सोबीत गिमाचें चित्र. जर्मनींत गिमाळो खूब थंड जावंक शकता!

Show Details
गिमाच्या दिसांनी लंडनाचें एक चित्र. तो खूब आदीं पोरन्या कॅमेऱ्यान घेतला, देखून ताचो दर्जो चड बरो ना.

Show Details
एक मनीस जमनीचेर सुण्यांक ओडटा. खरोच मेधावी कलाकार! तो काळी लोकरीची टोपी घालता.

Show Details
लंडनांत डेव्हिड ली तार वाद्य वाजयता तें आमी पळयतात. तुमी पयशे दान करूंक शकतात वा ताची सीडी घेवंक शकतात. थंय लोक खूब आसात, आमी फामाद एम्पायर सिनेमाय पळोवंक शकतात.

Show Details
एक दूरचित्रवाणी पळोवंक मेळटा, तातूंत दुकानांत बसून आशिल्लो मनीस दिसता. वयल्यान पोरनो व्हिडियो रेकॉर्डर आसा. तशेंच सकयल कांय फोटो आसात.

Show Details
दोन घड्याळीं, उजो पालोवपी उपकरणां, मॅरिलीन मोनरो आनी हेर कांय वस्तू आशिल्लें बुलेटीन बोर्ड.

Show Details
एक टक्कल मनीस जो मात्सो नाखूश दिसता. ताचे सकयल केतली आसा. चावी कित्या खातीर आसात असो प्रस्न पडटा.

Show Details
हांगा सुकणीं खूब आसात. कांसव, बदक आनी गुस. गुसां कडेन जतनाय घेयात, ते दुश्ट जावंक शकतात!

Show Details
हांगा तुमचो कबाब ऑर्डर करात आनी फारीक करात. कोंबडो वा कोंबडो आसता. तुमी मोसंबी वा केचप घालूंक शकतात.

Show Details
घराच्या मुखार सुकणी, दीपगृह, लेडीबर्ड आनी पवनचक्की अशीं वेगवेगळीं वस्तू.

Show Details
शिंयाळो, बर्फ पडटा. शामियाना आशिल्ली काफिली आमकां दिसता. भितर एक चलो युट्युबाचेर व्हिडियो गेम स्ट्रीम करता!

Show Details
बाल्कनींतल्यान आयिल्लें चित्र. झाडां बर्फान भरिल्लीं आसतात. दुसरे वटेन आनीक एक इमारत आसा.

Show Details
मेणवाती, फुलां, पायन कोन आनी एक संत्राची नाताळाची सजावट.

Show Details
कोणाच्याय बागेंत कांसव आनी बॉल्स आशिल्लें ट्रॅम्पोलीन आसा.

Show Details
घरा वतना तीन चलयो वा लागींच्या आइसक्रीम पार्लरांत वतात, कोण जाणां?

Show Details