LearnWithOliverMenu  
މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ވިންޓަރުގައި ޔޫރަޕްގެ ކުޑަ ރަށެކެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ސްނޯއިން ނިވާވެފައެވެ.

Show Details
ޖެކް އަކީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ފުންމާލަން ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ. އެއީ ނުރައްކާތެރި އަދި އަގުބޮޑު ހޮބީއެއް ނަމަވެސް ފެންނަނީ މަޖާ ކަމެއްހެން!

Show Details
މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާ މަޖިލީހުގެ ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާއެއް.

Show Details
ފަރުބަދަމަތީގައި ކޭމްޕްފައިއަރެއްގެ ވަށައިގެން ބަޔަކު އިށީނދެގެން ތިބެއެވެ. އެތެރޭގައި ލައިޓް ޖަހާފައިވާ އެތައް ޓެންޓެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ދެފަރާތެއް ހުންނަ ސިޓީއެއްގެ މަތީގައި މޫނެކެވެ. އެއްފަރާތުން ތަމްސީލުކުރަނީ ރޭގަނޑާއި އަނެއް ދުވަހެވެ.

Show Details
އެސްޓްރޮނޯޓަކު ޖައްވުގައި ހުންނައިރު އިލެކްޓްރިކް ގިޓާއެއް ކުޅެއެވެ. ބިންގަނޑު ބެކްގްރައުންޑުން ފެންނަން ހުރެއެވެ.

Show Details
އެއީ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު އެފްރިކާގެ ސަވާނާގައި ހުރި ޖިރާފްއެއްގެ ތަސްވީރެކެވެ. ފަހަތުގައި ގަސްތައް ހުރެއެވެ.

Show Details
ބޮޑު ޑިސްކޯ ބޯޅައަކާއި މީހުން ނަށާ 70 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކްލާސިކް ޑިސްކޯ ޕާޓީއެކެވެ.

Show Details
ހަނގުރާމައެއްތޯ ނުވަތަ ސުލްހަވެރިކަމެއްތޯ؟ ތާރީޚުގެ ފޮތްތަކުގައި ލިޔެވޭނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމެކެވެ.

Show Details
އެ ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ޗަސްބިން ގިނަ ދަނޑެއްގައި ވިންޓޭޖް ޕޮކެޓް ވޮޗެއް ކަމަށާއި މަތީގައި ތަރިތަކުން ފުރިފައިވާ އުޑުމަތި ވެސް ހުރި ކަމަށެވެ.

Show Details
ދުނިޔެއާއި ޖުޕިޓަރ އަދި އެހެން ޕްލެނެޓަކާއެކު ޖައްވުން ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ބެކްގްރައުންޑްގައި އިރު ގަދަކޮށް ވިދާލައެވެ. ޖުޕިޓަރ ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނީ "ގްރޭޓް ރެޑް ސްޕޮޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

Show Details
ރޭގަނޑު ޕިކްނިކް ބްލެންކެޓެއްގެ މަތީގައި އިށީނދެގެން އިން ކިއުޓް ޕޮސަމްއެކެވެ. މޭވާ ފުރިފައިވާ ބާސްކެޓްތަކާއި ފަންކާއެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ އަންހެނަކު ހެންޑްސްޓޭންޑް ޕާފޯމް ކުރާ ތަސްވީރެކެވެ. ބެކްގްރައުންޑްގައި ފެންނަނީ ކަޅުކުލައިގެ އިސްޓާކީނުން ހަދާފައިވާ ފާރެކެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ވިލާތަކާއި ރަތް ފަންކާތަކާއި މާތަކުން ވަށާލެވިފައިވާ ކުލަކުލައިގެ ޑްރެގަންއެކެވެ. ޑްރެގަން އަކީ ޗައިނާގެ ސަގާފަތުގައި ވަރުގަދަ ރަމްޒެކެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ފިރިހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު އެނދެއްގައި އިށީނދެގެން، އެކުގައި ފޮތެއް ކިޔަމުންނެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ލޭކެއްގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅެއްގެ މަތީގައި ތަރިތަކެއް ޖަހާފައިވާ ކުލަގަދަ ރޭގަނޑުގެ އުޑުމައްޗަށެވެ.

Show Details
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ބިރުވެރި ތަސްވީރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހުސް ސްވިންގް ސެޓަކާއި ދޫކޮށްލާފައިވާ އިމާރާތްތަކެކެވެ. ގުދުރަތުން އެ ސަރަހައްދު އަލުން ހޯދަން ފެށުމުން އުއްމީދެއްގެ ކުލަވަރެއް ފެނެ އެވެ.

Show Details
އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ ޔޫއެފްއޯ އެއްގެ އަލިކަމުގެ ވިލާގަނޑުގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބިދޭސީ މަޚްލޫޤެކެވެ. އެމީހުން ތިބީ ތަރިތަކުން ފުރިފައިވާ އުޑުމަތީގެ ދަށުގައި މާތަކުން ފުރިފައިވާ ފަޅުގަނޑެއްގައެވެ.

Show Details
ސިހުރުވެރި ފަޅެއްގައި ބޮޑެތި ލޮލެއް ހުރި ކިއުޓް، ފްލަފީ ދެ މަޚްލޫޤެކެވެ. އެ މާހައުލު ޖާދޫގައި ޖައްސާލަނީ ދިއްލާފައިވާ ބުޅަލާއި މަސްގަނޑުތަކުންނެވެ. ހަގީގީ ލޯތްބަކީ ހޯދަން އުނދަގޫ ނަމަވެސް މި ދެ މަޚްލޫޤުން އެ ލޯތްބެއް ހޯދި ކަހަލައެވެ!

Show Details
މިއީ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މަންޒަރެއް ދައްކުވައިދޭ ކުލަގަދަ ތަސްވީރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މެކްސިކޯގެ ސަގާފީ ހެދުންތަކުގައި ތިބި ބައެއް ކަށިގަނޑުތަކެވެ. އެމީހުން ނަށައި މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމެންޓް ކުޅެމުން އެބަދެއެވެ.

Show Details
ކައުންޓަރުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ އަންހެން މީހާއަށް ބަލާލަމުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭތޯ އަހާލައެވެ. ކަސްޓަމަރު ބުނަނީ "އަހަރެން ހަމައެކަނި ބަލަނީ. އަހަރެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަންނަން ބޭނުމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

Show Details
މޭޒެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނދެގެން އިން ކަރުހިއްކާ ބުޅަލެއް، ބިޔަރު ބޮއެގެންނެވެ. އެއީ ފަހަތުގައި ފަރުބަދަމަތީގެ ރީތި މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަ ބޭރު މަންޒަރެކެވެ.

Show Details
މުސްލިމުންގެ ސަގާފީ ހެދުމެއްގައި ތިބި ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކު އެކަކު އަނެކަކާ އަލްވަދާއު ކިޔާ ތަސްވީރެކެވެ. އޭގެ ފަހަތުން ފެންނަނީ ސިފަ މުންނާރުތަކެއް ހުރި މިސްކިތެކެވެ.

Show Details
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ބެކްޕެކެއް ހިފައިގެން ޒުވާން ދަތުރުވެރިއަކާއި ތުނބުޅިއެއް އަޅައިގެން ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ޖެންޓަލްމަން މެޕެއް ހިފައިގެން ހުރެ، މަގުދައްކައިދޭތަނެވެ. އަދި ސްޕީޗް ބަބުލެއް ވެސް ހުރެ އެވެ: "ކޮބާ ފާޚާނާ؟"

Show Details
މިއީ ކުލަ ޖަހާ ރޮބޮޓެއްގެ ތަސްވީރެކެވެ. މި ރޮބޮޓްގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި ނޫކުލައިގެ ލޮލާއި އެންޓެނާތަކެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
މިއީ އީރާނުގެ އިންޑޯ ބާޒާރެއްގެ ތަސްވީރެކެވެ. ކާޕެޓާއި ރަހަ ގަނެވޭނެ އެވެ. ސަގާފީ ހެދުމުގައި ތިބި މީހުން މުދާ ގަންނަތަން ފެނެ އެވެ.

Show Details
މިއީ ޖާދޫވެރި ފަޅު މަންޒަރެއްގެ ރީތި ތަސްވީރެކެވެ. އެއީ ލަކުޑި ބްރިޖަކާއި ދިއްލާފައިވާ މަސްގަނޑާއި ފަޔަރފްލައިސް ދައްކުވައިދޭ ތަނެކެވެ.

Show Details
މިއީ ކަނޑުގެ މަންޒަރު ފެންނަ ފަހި މަންޒަރެއް ދައްކުވައިދޭ ރީތި ތަސްވީރެކެވެ. އައްސޭރިފަށުގައި އުސް ފަރުބަދަތަކެއް ހުރެއެވެ. އެ ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް ހުންނަނީ މަޑޭރާއަށް ޚާއްޞަ ރަތް ކުލައިގެ ފުރާޅުތަކެކެވެ.

Show Details
އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ރޮކެޓެއް ފޮނުވާލާ ވަގުތު ރޮކެޓެކެވެ. އިންޖީނުތައް ފުރިހަމަ ބާރެއްގައި ބަޑިޖަހަމުންދާއިރު، ގިނަ ދުންތަކެއް އުފެދެ އެވެ.

Show Details
މިއީ ކުލަކުލައިގެ ތަސްވީރެކެވެ. އެއީ ބުޅަލުގެ ފިޔަތަކެއް ހުރި ސިހުރުވެރި މަޚްލޫޤެއް ބެންޗެއްގައި އިށީނދެގެން ފޮތެއް ކިޔަމުން ދަނިކޮށް ދައްކުވައިދޭ ތަނެކެވެ. ފެންގަނޑަށް ތިރިއަށް ވަންނަ ލަކުޑި ސިޑިއެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ޒަމާނީ ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި އެސްކަލޭޓަރެއްގައި ރަކްސެކެއް ހިފައިގެން ހުރި މީހަކާއި ބަނޑޮހެއް ހުއްޓެވެ. އެ ސްޓޭޝަން ސާފުތާހިރުކޮށް އަލިކޮށް ހުންނައިރު، އެހެން އެސްކަލޭޓަރުތަކުގައި މީހުން މައްޗަށް ތިރިއަށް ދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

Show Details
މިއީ ބަނދަރެއްގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ދޯނިފަހަރުގައި ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ފަހަތުން ފަރުބަދަތައް ފެނެއެވެ. ފެނުގެ މަތީގައި ވިދާލާ ތަރިތަކުން ހަމަޖެހުމުގެ އިހުސާސެއް އުފެދެއެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ކޮބްލް މަގެއްގެ ކައިރީގައި ހުރި ލަކުޑި ދަނޑިއެއްގެ މަތީގައި ބޮޑު ކުޅަނދުރެއް އެބަހުއްޓެވެ. ފަހަތުގައި މީހަކު ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ.

Show Details
ކަޅު ހުދު ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ އުސް އިމާރާތްތަކާއި ފަތްތަކެއް ނެތް ގަސްތަކެއް ހުރި ސިޓީއެއްގެ މަގެވެ. ދެ ކާރު ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވަނީ ކުނިކޮށިތަކެވެ. ކުރިމަތީގައި ފުލުހުންގެ ކާރެއް އެބައޮތެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ގަސްގަހާގެހި ޖަހާފައިވާ ސައިޑްވޯކެއްގެ މަތިން މީހަކު ހިނގާފައި ދާތަނެވެ. ބިންމަތީގައި ފަތްތައް އެތުރިފައި ހުރުމުން ދޭހަވަނީ ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަހެކެވެ.

Show Details
އެ ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ ކޮންޓެންޓް އެކްސްޕްރެޝަން އެއް ގެންގުޅޭ ބުޅަލެއް، ބަންދުކޮށްފައިވާ މެއިލް ފޮށްޓެއްގެ މަތީގައި އިށީނދެގެން އިންތަނެވެ. ބަނޑޮހުގެ ފަރުމަސް އޮރެންޖު ކުލައެވެ. ބަނޑޮހުގެ ފަހަތުގައި އެތައް ގެއެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
މިއީ ނިޓް ޓޮޕަކާއި ސްކާފް އަޅައިގެން ހުރެ، ސަރފްބޯޑެއްގެ މަތީގައި ހުރި ހިތްހަމަޖެހޭ ޕެންގްވިންއެއްގެ ތަސްވީރެކެވެ. ރާޅާއެޅުމުގެ ބޯޑު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވަނީ ކުލަކުލައިގެ ޑިޒައިންއަކުންނެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ މިއުޒިއަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މުއްސަނދި ޝާހީ މައުރަޒެކެވެ. ކުރިމަތީގައި ވެރިވެފައިވަނީ ޖަވާހިރުތަކުގެ އެސޯރޓްމަންޓެއް ޖަހައިގެން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ ރަން ކުލައިގެ ތަރިއެކެވެ.

Show Details
ރޮކީ ދުވެފައި ގޮސް ފިލަޑެލްފިއާ މިއުޒިއަމް އޮފް އާޓްގެ މަޝްހޫރު ސިޑިން މައްޗަށް އަރައެވެ. ޖުމްލަ ހަތްދިހަ ދެ ސިޑިއެވެ. ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ރޮކީގެ ބުދުވެސް އެތަނުގައި ހުރެއެވެ.

Show Details
އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ ފަހި ބަގީޗާއަކަށް ބަލާލާފައި އިންޑޯ މަންޒަރެކެވެ. ވިންޑް ޗައިމް އާއި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ މަހުގެ ޒީނަތްތެރިކަމާއި ޕިންކް ކުލައިގެ އޯކިޑްސް ވެސް ހުރެ އެވެ.

Show Details
"އޭނާއަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކު މުސްތަޙީލު ކަމެއް ނެތް." - އިސްކަންދަރު ބޮޑު

Show Details
"އަހަރެން ބިރެއް ނުގަނޭ ބިކަރު އިސްކޮށް ހުންނަ ސިންގާ ލަޝްކަރަކާ މެދު؛ - އިސްކަންދަރު ބޮޑު

Show Details
އަހަރެމެން ޗެމްޕިއަނުން، ބަލިވާ މީހުންނަށް ވަގުތެއް ނެތް!

Show Details
އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ މައިކް ކުރިމަތީގައި ފްރެޑީ މާކިއުރީ އެވެ. އޭނާ އަކީ މިއުޒިކަލް ޖީނިއަސް އެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފްލެމްބޮޔަންޓް ސްޓޭޖް ޕްރެޒެންސް އިން ޒަމާނެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

Show Details
އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ މޭޒެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނދެގެން އިން އޭޝިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެކެވެ. ޕްރެޓްޒެލް ކާން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެއީ މާ ލޮނުގަދަ އެއްޗެކެވެ!

Show Details
ކަޅު ލޮލާއި އުފާވެރި ހިނިތުންވުމެއް ލިބިފައިވާ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ތަސްވީރެކެވެ. އެކުއްޖާ ލައިގެން ހުރީ ބޮޑެތި އައިނުތަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ބޯ ޓައިއެކެވެ. އެއްއަތުގައި ގަލަމެއް ހިފައިގެން އަނެއް އަތުން ފޮތްތަކެއް ހިފައިގެން ހުރެއެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗޯކްބޯޑެކެވެ.

Show Details
ޑްރޯން ކުޅޭ އެއްޗަކާ ކުޅެން ތިބި ދެކުދިން.

Show Details
ކަންގްފޫގެ ދެ ހަނގުރާމަވެރިން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ޓްވިންސް އަކަށް ވާންޖެހޭނެ، ސަބަބަކީ އެދެމީހުންގެ ސިފަ ވަރަށް ވައްތަރު ކަމުން!

Show Details
އެ ތަސްވީރުގައި ފެންނަނީ އަމިއްލަ ޖެޓެއްގައި އިށީނދެގެން އިން މީހަކު އެވެ. އެމީހާ ލައިގެން ހުރީ ފްލެމްބޮޔަންޓް ޕެޓަރންއެއް ޖަހާފައިވާ ޓްރެކްސޫޓެކެވެ. އޭނާއަކީ ކަޅު އިސްތަށިގަނޑަކާއި އަވިއައިނު އަޅައިގެން ހުރި މީހެކެވެ. އޭނާގެ ކައިރީގައި ސޫޓްކޭސްއެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
ވައިއަލިން ކުޅެމުން ދިޔައިރު މުށިކުލައިގެ ދެލޮލެއް ހުރި ރީތި އަންހެނަކު ތިބާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ. އޭނާ ހުރީ ކަންފަތް ދޮށުގައި ޖަހާފައެވެ.

Show Details
ވިދާ ލޭކެއް ހުރި ސިހުރުވެރި ބިމެކެވެ. ލޭކަކަށް ވަންނަ ހިލަތަކުން ހަދާފައިވާ މަގެއް ހުރިއިރު، ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ވެސް ދިއްލާފައިވާ މާތަކެއް ހުރެއެވެ. މުޅިތަން ފެންނަނީ ފަރީއްކޮޅެއްހެންނެވެ.

Show Details
ސްޕޯޓްސް ކާރަކަށް ކެޝުއަލްކޮށް ލެނގިލައިގެން ހުރި ފިނި މީހެކެވެ. މަގުތަކުގައި އާފަލު ގަސްތައް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. ފަހަތުގައި އުސް އިމާރާތްތަކާއި ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ހުރެއެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރަކީ ގުސްޓާވް ކްލިމްޓްގެ މަޝްހޫރު ކުރެހުމެއް ކަމަށްވާ "ދަ ކިސް" އިން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވާ ތަސްވީރެކެވެ. އެއީ ޕިކްސެލް އާޓް ސްޓައިލެއްގައި އަލުން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އާޓްވޯކްގައި ރަން ޓޯންތަކުގެ އައިކޮނިކް ބޭނުން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު، މި ދެމަފިރިން މަރުކަޒީ ގޮތުން ފެނިގެންދަނީ ގާތް ގުޅުމެއްގަ އެވެ.

Show Details
ރީތި ޒުވާނަކު ސައިބޯން އިންނަނީއެވެ. މި ތަސްވީރުގެ ސްޓައިލް އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވަނީ ގުސްޓާވް ކްލިމްޓް އެވެ.

Show Details
ކުރިމަތީގައި ނައިޓަކު އަތުގައި ކަނޑިއެއް ހިފައިގެން ހުރެ، ގަނޑުވަރަކާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ. އުޑުމަތިން ޑްރެގަންއެއް އުދުހެއެވެ.

Show Details
ވަރަށް ބަނޑުހައިވެފައިވާ އަންހެނަކު ޕަބެއްގައި ސަންޑޭ ރޯސްޓް ކައިގެން އުޅެނީ. އޭނާގެ ކައިރީގައި އޮތީ ޑަކްޝަންޑް ބުޅަލެކެވެ.

Show Details
ސަހަރާގައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ބަނޑޮހެކެވެ.

Show Details
އަސް ޓްރެއިލާގެ ތެރޭގައި އަސް ހުރެއެވެ. މިއީ މި ރީތި ޖަނަވާރުތައް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

Show Details
މިއީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ތަކެތި ހިފައިގެން އިމާރާތްކުރާ ތަނެއްގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ކުރިމަތީގައި ސިމެންތި މިކްސަރެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
ފަޅެއްގައި ހުރި ސިހުރުވެރި ދޮރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ތިބާ ހުއްޓެވެ. އެ ގޭޓަކީ އެހެން ދާއިރާއަކަށް ވަންނަ ދޮރުފަތެއް ކަމުގައި ހީވެއެވެ.

Show Details
ތަޚުތެއްގައި އިށީނދެގެން އިން ބުޅަލެއްގެ ތަސްވީރާއި ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި ތަސްވީރެކެވެ.

Show Details
އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާ ބުނީ ތައިމް އެސެންޝިއަލް އޮއިލް އިން ކެއްސުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދިން ކަމަށެވެ.

Show Details
އަންހެނަކު ރީތި ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެއެވެ. އަހަރެމެންނަކަށް އޭނަގެ މޫނެއް ނުފެނެއެވެ. ކައިރީގައި ރޯޒްތައް ހުރެއެވެ. އެ ތަސްވީރުގައި ލިޔެފައިވަނީ "ޝުކުރިއްޔާ" އެވެ.

Show Details
ބޮޑު ޓޮޕެއް އަޅައިގެން ހުރި ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި ބްލޮންޑް އަންހެނެކެވެ. ފަހަތުން ފެންނަނީ ސަންފްލާވާގެ ދަނޑެކެވެ.

Show Details
ކަންގް ފޫ މާސްޓަރަކު އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލަނީ!

Show Details
އެއީ ކުޑަކުޑަ ލުނބޯ ގަހެއް. އެއީ ހަގީގީ ކަމެއް ކަމަށް ރެސްޓޯރެންޓްގެ ވެރިމީހާ ގާތު އަހާލީމެވެ!

Show Details
ވާރޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހެކެވެ. މިއީ ގޭމް "ވަލްޑަން" އިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް، ޓްރައިކޮށްލައްވާ، މިއީ ވަރަށް ރިލެކްސް ގޭމެކެވެ.

Show Details
މަޝްހޫރު ލަންޑަން ބްރިޖެއްގެ ތަސްވީރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އުޑުމައްޗާއި އޭގެ ދަށުން ބަސްތަކާއި ކާރުތަކެވެ. މަގުގެ ކައިރީގައި ގަސްތައް ހުރެއެވެ.

Show Details
ލަންޑަންގެ އެންމެ މީރު ކޮރެއަން ބުރިޓޯސް ހޯދުމަށް މީހުން ކިއު ހަދައިގެން ތިބިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފިނި ބިއްލޫރި އަޅައިގެން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

Show Details
އެއީ ޝަރަފުވެރި ސީ64 ޓައިމްސްގެ ޕްލެޓްފޯމް ގޭމެކެވެ. އެއީ ވަރަށް މަގުބޫލު ކޮމްޕިއުޓަރެއް! މި ގޭމްގައި ހުރިހާ ތަޅުދަނޑިއެއް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ތިޖޫރީއަށް ދާން ޖެހެއެވެ.

Show Details
އަތް އުފުލާލައިގެން ހުރި ދެ ބަނޑޮހެވެ. ޗައިނާގެ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ގިނައިން ފެންނަ ނަމަވެސް އެއީ ޖަޕާނުން އީޖާދުކުރި އެއްޗެކެވެ.

Show Details
މި ތަސްވީރުން ފެންނަނީ ދެ އިމާރާތެކެވެ. އެއް އިމާރާތަކީ 4 ބެލްކަނީ ހުންނަ ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތެއް ކަމަށާއި އަނެއް އިމާރާތަކީ ވަރަށް ފިއުޗަރިސްޓް ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ވިލާގަނޑެއް ގަދަ ދުވަހެކެވެ.

Show Details
ފަރުބަދައެއްގެ މަތީގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު، ރޮކެޓެއް ފަދައިން ބާރަށް ޕިސްޓުން ފައިބައިގެން ދާން ތައްޔާރަށް!

Show Details
އަންހެނަކު ގޮނޑުދޮށެއްގައި އިށީނދެގެން އިންއިރު، ފަޅު ދޯންޏެއް ވެސް ހުރެ، ބައެއް މީހުން މޫދުގައި ފަތާ އުޅެނީ.

Show Details
ފެންވަޅިއެއްގައި ބޯން ތިބި ކަނބުލޮތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ. އެމީހުން ހީވަނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތެއްހެން، ރަނގަޅުވާނީ އެމީހުންގެ މަގުން ދުރަށް ދިއުން!

Show Details
ލޯކަލް ޕާކުގައި ވަރަށް ގިނަ ސީގަލްސް. މަދުވެގެން ދިހައެއްހާ މީހުން ތިބެން ޖެހޭނެ!

Show Details
ފާދިރީ ކްރިސްމަސް ރާޅު އަޅަނީ އެތަނުން ފާއިތުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް، އެހާ އެކުވެރި މީހެކެވެ! އޭނާއަކީ ހަގީގީ މީހެއް ނޫން ނަމަވެސް، އޭނާއަކީ ހަމައެކަނި އިންފްލެޓެބަލް ކުޅޭ އެއްޗެކެވެ.

Show Details
ބޮޑު ރަތް ކްރޭނެއް ކޮންމެވެސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެހާ ބޮޑު މެޝިނެއް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފޯރިގަދަވާން ޖެހޭނެ!

Show Details
މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނުހިނގާ ލަންޑަންގެ އާދައިގެ މަގެކެވެ. ކާރުތަކާއި ބަހެއް ފެނެއެވެ. ފަތިހުގެ ވަގުތެވެ.

Show Details
ފަހަތުގައި ގަހެއް ޖަހާފައިވާ ނޯޓިސް ބޯޑެކެވެ. އަދި ދޮންނަ ލައިނެއް ޖަހާފައިވާ އިމާރާތެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.

Show Details
މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ޓްރައި ކުރަން ޖެހޭ ފެންސީ އާ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ މެނޫ އެވެ! އެކަމަކު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުވާންދެން މަދުވެގެން ބައިގަޑިއިރު މަޑުކުރަން ތައްޔާރުވާށެވެ.

Show Details
އެއް ތަށީގައި ބާގަރ އާއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސެލެޑް. އަދި އަނެއްކާވެސް ސެލެޑަކާއި ކްރޮސެންޓެއް ސެލްމޮން އާއި 2 ހިނިތުންވެފައި ހުރި ބިސް އަނެއް ތަށީގައި ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ.

Show Details
ފެންސެއްގެ ފަހަތުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. އޭގެ ފަހަތުން ފެންނަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނިތައް ހުރި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެކެވެ.

Show Details
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ކުޑަދޮރު ސާފުކުރާ މީހަކު މަސައްކަތުގައި އުޅޭތަނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާރެއްވެސް ފެނެއެވެ.

Show Details
އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަތް ސެނިޓައިޒް ކުރެވޭނެ ތަނަކާއި ކްރިސްމަސް ޓްރީއެއް ހުރި އިމާރާތެއްގައެވެ.

Show Details
ކުޑަ ކޯރެއް އެކުލެވޭ ރީތި ވިންޓަރ ތަސްވީރެކެވެ. ޖަރުމަނުގައި ވިންޓަރުގައި ވަރަށް ފިނިވެދާނެ!

Show Details
ވިންޓަރ ދުވަސްވަރު ލަންޑަނުން ނަގާފައިވާ ތަސްވީރެކެވެ. އެއީ މީގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން މުސްކުޅި ކެމެރާއަކުން ނަގާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުން ކޮލިޓީ މާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.

Show Details
މީހަކު ބިންމަތީގައި ބުޅާ ކުރަހަމުން އެބަދެއެވެ. ހަގީގީ ހުނަރުވެރި ފަންނާނެއް! އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގެ ވޫލީ ޓޮޕެކެވެ.

Show Details
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ލަންޑަނުގައި ޑޭވިޑް ލީ ސްޓްރިންގްޑް އިންސްޓްރޫމެންޓެއް ކުޅެމުންދާތަނެވެ. ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް ނުވަތަ އޭނާގެ ސީޑީ ގަނެވޭނެއެވެ. އެތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބިއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މަޝްހޫރު އެމްޕަޔަރ ސިނަމާވެސް.

Show Details
ފިހާރައެއްގައި އިށީނދެގެން އިން މީހަކު ފެންނަ ޓީވީއެއް ފެނެއެވެ. މަތީގައި މުސްކުޅި ވީޑިއޯ ރެކޯޑަރެއް ހުރެއެވެ. ތިރީގައި ކޮންމެވެސް ފޮޓޯއެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

Show Details
ދެ ގަޑިއާއި އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތްތަކާއި މެރިލިން މޮންރޯ އަދި އެހެނިހެން މަދު އެއްޗެހިތަކެއް ޖަހާފައިވާ ބުލެޓިން ބޯޑެކެވެ.

Show Details
ތަންކޮޅެއް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަހަލަ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. އޭގެ ދަށުގައި ކެޓަލެއް ހުރެއެވެ. އަހަރެން ހިތަށް އަރަނީ ތަޅުދަނޑިތަކަކީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ.

Show Details
މިތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ދޫނި އުޅެއެވެ. ސްވާން، ޑަކްސް އަދި ގިސް އެވެ. ގިސްތަކާ މެދު ސަމާލުވާށެވެ، އެއީ ނުބައި އެއްޗެހި ކަމަށް ވެދާނެ!

Show Details
މިތަނުން ކަބަބު އޯޑަރުކޮށް ފައިސާ ދައްކާށެވެ. ލަމްބް ނުވަތަ ކުކުޅު ހުރެއެވެ. މުސްޓަޑް ނުވަތަ ކެޗަޕް ވެސް އަޅާލެވިދާނެ އެވެ.

Show Details
ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ އެކި ތަކެތި ކަމަށްވާ ދޫންޏެއް، ލައިޓްހައުސްއެއް، ލޭޑީބަރޑް އަދި ވިންޑްމިލް އެވެ.

Show Details
އެއީ ވިންޓަރ، ސްނޯ ވެއްޓެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އޯނިންގ އެއް ޖަހާފައިވާ ކާފަރެއް. އެތެރޭގައި ޔޫޓިއުބްގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ސްޓްރީމް ކުރަމުންދާ ފިރިހެނަކު!

Show Details
އެއީ ބެލްކަނީއަކުން ނަގާފައިވާ ތަސްވީރެކެވެ. ގަސްތައް ވަނީ ސްނޯއިން ފޮރުވިފައެވެ. އަނެއް ފަރާތުގައި އެހެން އިމާރާތެއް އެބަހުއްޓެވެ.

Show Details
ކްރިސްމަސް ޑެކޯރޭޝަނެއްގައި ކެންޑެލްތަކާއި މާތަކާއި ޕައިން ކޮންތަކާއި އޮރެންޖު ކުލައެއް ޖަހާފައިވެ އެވެ.

Show Details
މީހެއްގެ ބަގީޗާގައި ކަޅުކުކުޅުއަކާއި ބޯޅަތަކެއް ޖަހާފައިވާ ޓްރެމްޕޮލިންއެއް ހުރެއެވެ.

Show Details
ތިން އަންހެން ކުދިން ގެއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ނުވަތަ އެމީހުން އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ އައިސްކްރީމް ޕާލަރަށް ދާއިރު ކާކަށް އެނގޭނެ ހެއްޔެވެ؟

Show Details