LearnWithOliverMenu  
जों बावेरियानि गंसे जार्मान गामियाव दं। बेकग्राउन्डाव नोंथाङा हाजोमाफोरखौ नुनो मोनगोन।

Show Details
जों मोनसे इनड'र नुथायखौ मोनसे सोमखोर बागाननि फारसे नायबाय थानाय नुयो। बेवहाय मोनसे बारनि चाइम, मोनसे दंफांनि ना गहेना आरो गलापि अर्किडफोर दं।

Show Details
जों फान्नो थाखाय मोनसे गुस्ताव क्लिमिट बेग नुनो मोनो। दिन्थिफुंनाय सावगारिखौ "दि किस" बुंनाय जायो आरो बेयो जोबोद मुंदांखा।

Show Details
बेयो सान हाबनाय समाव आफ्रीकानि सावानायाव जिराफनि सावगारि। बेकग्राउन्डाव बिफांफोर दं।

Show Details