Korean Word: 가능
Romanization: ga neung
English Meaning: possibility
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

신용카드로 결제 가능합니까?
sin yong ka doo ro gyul je ga neung hap ni ka?
Do you accept credit cards?
[Show Details]
이건 가능하지 않습니다.
i gun ga neung ha ji an soop ni da.
This isn't possible.
[Show Details]
시간 여행이 언젠가 가능해질 거라고 생각하십니까?
si gan yuh heng i un jen ga ga neung he jil guh ra go seng gak ha ship ni ka?
Do you think time travel will be possible one day?
[Show Details]
가격은 절충 가능합니다.
ga gyuk eun jul choong ga neung hap ni da.
The price is negotiable.
[Show Details]