Korean Word: 당신
Romanization: dang shin
English Meaning: 1. honey (between married couples) 2. you (used in writing) 3. you (used in a negative tone) 4. you (used in translated sentences that need a word for "you")
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

당신은 가망이 없습니다.
dang shin eun ga mang i up seup ni da.
You don't stand a chance.
[Show Details]
당신 차례입니다.
dang shin cha rye ip ni da.
It's your turn.
[Show Details]
당신은 너무 다정해요!
dang shin eun nuh moo da jung he yo!
You are so sweet!
[Show Details]
당신이 하는 말은 하나도 못 믿겠어요.
dang shin i ha neun mal eun ha na do mot mit get uh yo.
I don't believe a word you say.
[Show Details]
제가 당신에 대해서 좋은 얘기를 했어요.
je ga dang shin e de he suh jo eun ye gi reul het uh yo.
I put in a good word for you.
[Show Details]
당신이 무엇을 하든 저는 당신 편에 설 거예요.
dang shin i moo ut eul ha deun juh neun dang shin pyun e sul guh ye yo.
Whatever you do, I will support you.
[Show Details]
제발 당신 일이나 신경쓰세요.
je bal dang shin il i na shin gyung seu se yo.
Please mind your own business.
[Show Details]