Korean Word: 사촌
Romanization: sa chon
English Meaning: cousin
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

제 사촌은 저보다 나이가 세 살이 많아요.
je sa chon woon juh bo da na i ga se sal i ma na yo.
My cousin is three years older than I.
[Show Details]
제 사촌이 최근에 시애틀로 이사갔어요.
je sa chon i choe goon e shi e teul ro i sa gat uh yo.
My cousin just moved to Seattle.
[Show Details]
저희 사촌은 건축가예요.
juh hui sa chon eun gun chook ga ye yo.
My cousin is an architect.
[Show Details]