Hiragana: する
Katakana: スル

Romaji: suru
English Meaning: 1. to do 2. to get/order (at a restaurant/cafe)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

残念ですが、あなたをお手伝いする時間がありません。
zan'nen desuga, anata o o tetsudai suru jikan ga arimasen.
Unfortunately I don't have time to help you.
[Show Details]
彼はスポーツをするのが好きです。
kare wa supōtsu o suru no ga suki desu.
He likes to do sports.
[Show Details]
彼はインターネットをするのが好きです。
kare wa intānetto o suru no ga suki desu.
He likes to surf the Internet.
[Show Details]
彼は自分のキャリアのためなら何でもするよ!
kare wa jibun no kyaria no tame nara nandemo suru yo!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]
彼女は私にそれをすると約束しました。
kanojo wa watashi ni sore o suru to yakusoku shimashita.
She promised me to do it.
[Show Details]
今夜は何をする予定ですか?
kon'ya wa nani o suru yotē desuka?
What are you doing tonight?
[Show Details]
今日は仕事をする気になれません。
kyō wa shigoto o suru ki ni naremasen.
I don't feel like working today.
[Show Details]