Hiragana:
Katakana:

Romaji: o
English Meaning: (accusative-case particle)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼は今のところテレビを見ています。
kare wa ima no tokoro terebi o mite imasu.
He is watching TV at the moment.
[Show Details]
彼女は新車を買いたがっています。
kanojo wa shinsha o kaitagatte imasu.
She wants to buy a new car.
[Show Details]
私は日本語を勉強しています。
watashi wa nihongo o benkyō shite imasu.
I'm learning Japanese.
[Show Details]
私は本を読んでいます。
watashi wa hon o yonde imasu.
I'm reading a book.
[Show Details]
私は大学でたくさんのことを学んでいます。
watashi wa daigaku de takusan no koto o manande imasu.
I learn a lot at the university.
[Show Details]
あなたは日本語を話しますか?
anata wa nihongo o hanashi masuka?
Do you speak Japanese?
[Show Details]
あなたは英語を話しますか?
anata wa ēgo o hanashi masuka?
Do you speak English?
[Show Details]