Kanji:
Hiragana: じゅう
Katakana: ジュウ

Romaji: jū
English Meaning: ten, 10
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

インドには10億人以上の人が住んでいます。
indo ni wa jū okunin ijō no hito ga sunde imasu.
More than a billion people live in India.
[Show Details]
10時になりました。もうそろそろ失礼します。
jū ji ni narimashita. mō sorosoro shitsurē shimasu.
It's ten o'clock, we have to leave now.
[Show Details]