Kanji:
Hiragana:
Katakana:

Romaji: ni
English Meaning: two, 2
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

一足す二は三です。
ichi tasu ni wa san desu.
One plus two equals three.
[Show Details]