Hiragana: てれび
Katakana: テレビ

Romaji: terebi
English Meaning: TV
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼は今のところテレビを見ています。
kare wa ima no tokoro terebi o mite imasu.
He is watching TV at the moment.
[Show Details]
テレビは居間にあります。
terebi wa ima ni arimasu.
The TV is in the living room.
[Show Details]
テレビのコマーシャルがすごくわずらわしいことがあります。
terebi no komāsharu ga sugoku wazurawashii koto ga arimasu.
The adverts on television are really annoying sometimes.
[Show Details]
彼のテレビセットにはリモコンが付いていませんでした。
kareno terebi setto ni wa rimokon ga tsuite imasen deshita.
His TV set didn't have a remote control.
[Show Details]