Kanji:
Hiragana:
Katakana:

Romaji: yo
English Meaning: four, 4 (this pronunciation is used when preceding nin, nen, etc)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

調査の結果、ヨーロッパ人の四人に一人が、一度もパソコンを使用したことがないという事実が明らかになった。
chōsa no kekka, yōroppa jin no yo nin ni hitori ga, ichido mo pasokon o shiyō shita koto ga nai to yū jijitsu ga akiraka ni natta.
A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.
[Show Details]