Kanji:
Hiragana: もの
Katakana: モノ

Romaji: mono
English Meaning: matter, thing
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼の怪我は命にかかわるものでした。
kareno kega wa inochi ni kakawaru mono deshita.
His injuries were life-threatening.
[Show Details]
これは必要な物のリストです。
kore wa hitsuyōna mono no risuto desu.
This is a list of the required items.
[Show Details]
カメレオンは周囲のものに合わせて色を変えられます。
kamereon wa shūi no mono ni awasete iro o kaeraremasu.
The chameleon can change colour according to its surroundings.
[Show Details]
若者の悲観論者ほど見ていてやりきれないものはありません。
wakamono no hikanronsha hodo miteite yarikirenai mono wa arimasen.
There is no sadder sight than a young pessimist.
[Show Details]
彼の最新作映画は前回のものほどは良くない。
kareno saishinsaku ēga wa zenkai no mono hodo wa yokunai.
His latest film isn't as good as his last one.
[Show Details]
あなたとの友情は、私にとって大事なものです。
anata to no yūjō wa, watashi ni totte daijina mono desu.
I value your friendship.
[Show Details]
ふぐ刺しは、資格を持つふぐ調理師が調理したものでないととても危険だ。
fugusashi wa, shikaku o motsu fugu chōrishi ga chōri shita mono de nai to totemo kiken da.
Fugu sashimi can be very dangerous unless it's prepared by a licensed fugu chef.
[Show Details]