Kanji: 良い
Hiragana: よい
Katakana: ヨイ

Romaji: yoi
English Meaning: good, fine, nice, okay
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼は毎日こんなに運が良いというわけではありません。
kare wa mainichi kon'na ni un ga yoi to yū wakedewa arimasen.
He isn't so lucky every day.
[Show Details]
新しい先生はどうですか?私は彼女はとても良い人だと思います。
atarashii sensē wa dō desuka? watashi wa kanojo wa totemo yoi hito da to omoimasu.
How do you like the new teacher? I think she is very nice.
[Show Details]
私の娘は、学校でいつも成績が良いです。
watashi no musume wa, gakkō de itsumo sēseki ga yoi desu.
My daughter always has good grades in school.
[Show Details]
ニンジンが目に良いということは誰もが知っています。
ninjin ga me ni yoi to yū koto wa daremo ga shitte imasu.
Everybody knows that carrots are good for the eyes.
[Show Details]
より良い未来になりますように。
yori yoi mirai ni nari masuyōni.
We hope for a better future.
[Show Details]
良い知らせだといいのですが。
yoi shirase da to ii no desu ga.
I hope you have good news for me.
[Show Details]