Kanji:
Hiragana:
Katakana:

Romaji: o
English Meaning: (honorific prefix)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

お名前は何ですか?
o namae wa nandesuka?
What is your name?
[Show Details]
お元気ですか? お久しぶりですね。
ogenki desuka? o hisashiburi desu ne.
How are you? I haven't seen you for a long time.
[Show Details]
私は35歳ですが、あなたはおいくつですか?
watashi wa 35 sai desu ga, anata wa o ikutsu desuka?
I'm 35 years old and how old are you?
[Show Details]
残念ですが、あなたをお手伝いする時間がありません。
zan'nen desuga, anata o o tetsudai suru jikan ga arimasen.
Unfortunately I don't have time to help you.
[Show Details]
お店は何時から何時まで開いていますか?
o mise wa nanji kara nanji made aiteimasu ka?
What are the opening hours of the shops?
[Show Details]
何かお手伝いしましょうか?
nanika o tetsudai shimashōka?
Can I help you?
[Show Details]
このお料理のレシピをいただけますか?
kono o ryōri no reshipi o itadakemasuka?
Can I have the recipe of this dish?
[Show Details]