Kanji:
Hiragana: ねん
Katakana: ネン

Romaji: nen
English Meaning: year
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私は結婚して二十年になります。
watashi wa kekkon shite nijū nen ni narimasu.
I've been married for twenty years.
[Show Details]
私たちは結婚して15年で、4人の子どもがいます。
watashitachi wa kekkon shite jūgo nen de, yo nin'no kodomo ga imasu.
We've been married for 15 years and have four children.
[Show Details]
ビルマは1962年以来、独裁政権下にあります。
biruma wa 1962 nen irai, dokusai sēken ka ni arimasu.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
ドイツは1990年に再統一されました。
doitsu wa 1990 nen ni saitōitsu saremashita.
Germany was reunited in 1990.
[Show Details]
この木の樹齢は百年以上です。
kono ki no jurē wa hyaku nen ijō desu.
This tree is over one hundred years old.
[Show Details]
11月は一年の中で11番目の月です。
11 gatsu wa ichi nen no naka de 11 banme no tsuki desu.
November is the eleventh month of the year.
[Show Details]
第一回目の夏季オリンピック大会は、1896年にギリシャで行われました。
dai ikkai me no kaki orinpikku taikai wa,1896 nen ni girisha de okonawaremashita.
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.
[Show Details]