Kanji:
Hiragana: ほん
Katakana: ホン

Romaji: hon
English Meaning: book
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私は本を読んでいます。
watashi wa hon o yonde imasu.
I'm reading a book.
[Show Details]
この本はとても面白いです。
kono hon wa totemo omoshiroi desu.
This book is very interesting.
[Show Details]
この本のごく一部しか読んでいません。
kono hon no goku ichibu shika yonde imasen.
I've only read a small part of this book.
[Show Details]
この本は数百ページあります。
kono hon wa sūhyaku pēji arimasu.
This book has hundreds of pages.
[Show Details]
この本の目次は1ページ目にあります。
kono hon no mokuji wa 1 pēji me ni arimasu.
The content of this book is on page one.
[Show Details]
彼女の新しい本にはまだ題名がありません。
kanojo no atarashii hon ni wa mada daimē ga arimasen.
Her new book doesn't have a title yet.
[Show Details]
カラスはとてもかしこい鳥だと本で読みました。
karasu wa totemo kashikoi tori da to hon de yomimashita.
I've read that crows are very intelligent birds.
[Show Details]