Hiragana: おーすとらりあ
Katakana: オーストラリア

Romaji: ōsutoraria
English Meaning: Australia
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

オーストラリアには、たくさんの毒グモがいます。
ōsutoraria ni wa, takusan no dokugumo ga imasu.
There are many venomous spiders in Australia.
[Show Details]
オーストラリアですばらしい休暇を過ごしました。
ōsutoraria de subarashii kyūka o sugoshimashita.
We've had some wonderful holidays in Australia.
[Show Details]
オーストラリアにはカンガルーがたくさんいます。
ōsutoraria ni wa kangarū ga takusan imasu.
There are lots of kangaroos in Australia.
[Show Details]
オーストラリアでの火事は多くの被害を引き起こした。
ōsutoraria deno kaji wa ōkuno higai o hikiokoshita.
The fires in Australia caused lots of damage.
[Show Details]