Kanji: 生息しています
Hiragana: せいそくしています
Katakana: セイソクシテイマス

Romaji: sēsoku shiteimasu
English Meaning: to live, to inhabit (polite)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

この川には、たくさんの魚が生息しています。
kono kawa ni wa, takusan no sakana ga sēsoku shiteimasu.
A lot of fish live in this river.
[Show Details]

Related Words:

||する
Standard
せい|そく|する
セイ|ソク|スル

sēsoku suru

to inhabit, to live

[Show Details]